Odlomak

1. UVOD

Tema ovog seminarskog rada je odnos između legitimne moći i ostalih vrsta moći. U ovom radu će biti opisan pojam legitimna moć, kao i kakav je njen odnos u odnosu na ostale vrste moći.
Cilj ovog seminarskog rada je da se obrazloži i opiše legitimna moć kao pojam i uporedi njen odnos sa ostalim vrstama moći.
Rad će se deliti na par celina od kojih će svaka biti opisana kao posebna i ceo rad će biti skopljen u jedinstvenu celinu.
Ovaj seminarski rad je informativne prirode i po svojoj strukturi ne spada u naučne ili doktorske radove.
Namenjen je svakome ko želi da se upozna sa osnovnim pojmovima legitimne i ostalih vrsta moći.

2. DEFINCIJA I POJAM MOĆI

Moć je definisana na vrlo različite načine. Jedna od definicija je: “Sposobnost onih koji je imaju da ostvare stvari koje žele”.
Druge definicije naglašavaju promenu ponašanja inferiornog učesnika u odnosu moći uticaja. Tako, na primer, Dahl kaže: A ima moć nad B u onom stepenu u kojem može da učini da B učini nešto što inače ne bi učinio”
Slična je definicija i Frenča (Frencha) i Rejvena (Raven): “Moć postoji ako osoba A može da navede osobu B da uradi nešto što je protivno njegovoj želji”.
I ostale definicije moći potenciraju slične elemente: “Moć aktera A nad akterom B je ravna količini otpora koji A može potencijalno prevazići”
Moć je sposobnost pojedinca ili grupe da nametnu svoju volju drugima bez obzira na otpor.
Sve navedene definicije pokazuju:
1. Da je moć socijalnog karaktera, odnosno da ona postoji samo ako postoje najmanje dva učesnika u međusobnom odnosu;
2. Da moć predstavlja sposobnost superiornog aktera u tom odnosu da promeni ponašanje inferiornog aktera i da ga prisili na određene akcije, čak i kada je to suprotno njegovim željama ili interesima. Na osnovu ovih zaključaka moć možemo definisati kao sposobnost socijalnog aktera, bio to pojedinac ili grupa, da u datom socijalnom odnosu promeni ponašanje drugog socijalnog aktera.

Moć je sposobnost menadžera da utiče na druge ljude, odnosno sposobnost da se menja stav ili ponašanje pojedinaca ili grupa u kompaniji.
Moć treba razlikovati od dva vrlo slična pojma: uticaja i autoriteta.

Uticaj predstavlja proces u kome socijalni akter svojim ponašanjem (svesno ili nesvesno) menja ponašanje drugog socijalnog aktera.
Moć je sposobnost vršenja uticaja odnosno kapacitet da se menja tuđe ponašanje.
Autoritet se koristi u više značenja. Najčešće se koristi da označi legitimnu moć odnosno moć koja je opravdana (legitimisana) nekim zakonom, institucijom ili pak organizacijom. Tada se taj autoritet naziva formalni i pod njime se podrazumeva legitimno pravo da se vrši moć.
Autoritet može biti i veći i manji od moći. Ukoliko je autoritet širi od moći to praktično znači da posednik autoriteta nema dovoljnu moć da iskoristi svoje legitimno

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Psihologija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari

Click to access the login or register cheese