Odlomak

UVOD:

Predmet proučavanja ovog seminarskog rada jeste cesija. Cesija je ugovor između starog i novog povjerioca kojim dotadašnji povjerilac prenosi potraživanje koje ima dužniku na novog povjerioca. Ugovor kojim se potraživanje ustupa, naziva se cesija. Postoje razne vrste cesije, ali one se mogu podijeliti na ugovorne, zakonske i sudske cesije.
Cesija nastaje najčešće ugovorom kojim cedent svoje otuđivo potraživanje koje ima prema cesusu, prenosi na cesionara. Kada cedent svoje potraživanje prenese ugovorom, tad o dobrovoljnoj ili ugovornoj cesiji.
Na osnovu zakona (ex lege) potraživanje prelazi sa cedenta na cesionara čim nastupe određene činjenice. Pored ugovora i zakona, sudska odluka može takođe biti izvor nastanka cesije. Sudska odluka kao izvor nastanka cesije javlja se u izvršnom postupku.

 

 

 

 
UGOVORNO USTUPANJE POTRAŽIVANJA ( CESIJA )

CESIJA

Cesija (cessio – ustupanje) znači pravo prvog povjerioca (cedenta) da svoje potraživanje prenese na drugog povjerioca (cesionara).
Za izmirivanje obaveze cesijom potrebno je da učestvuju najmanje dva pravna lica (povjerilac i dužnik), s tim što učestvuje i treće pravno lice koje nije predmet ugovora:

  • pravno lice koje prenosi (cedira) svoje potraživanje,
  • pravno lice koje postaje novi povjerilac u čiju korist je prenijeto (cedirano) potraživanje,
  • pravno lice – dužnik (cezus) koji preuzima novog povjerioca i kome izmiruje svoj dug.

Cesija se obavlja uglavnom na osnovu sklopljenog ugovora o cesiji između prvog povjerioca (cedenta) i novog povjerioca (cesionara), pri čemu je cedent obavezan da obavijesti dužnika (cezusa) da ustupa svoje potraživanje drugom povjeriocu, kako bi ovaj znao kome treba da izmiri dug. Prilikom ustupanja potraživanja, cedent nije obavezan tražiti saglasnost od dužnika.

Cesijom se mogu vršiti i avansna plaćanja, ako su avansi ugovoreni između pravnih subjekata.
Osim ugovorne cesije tj,cesije po ugovoru, cesija može biti zakonska i sudska.
Ustupanje potraživanja utvrđeno je Zakonom i to članovima.od 436 do 445.
Postoje slučajevi kada se potraživanje ne može ustupiti drugom. Ti slučajevi su propisani odredbama Zakona čl.436. Službeni list R BiH br.2/92 i 13/94.

Slučaj kada se cesija ne može primijeniti: Cesija se ne može primijeniti kada se radi o potraživanjima po osnovu penzija, alimentacija ili kada je to zakonom zabranjeno, a ugovor o ustupanju nema dejstvo prema dužniku, ako su on i povjerilac ugovorili da ovaj neće moći prenijeti potraživanje na drugog ili da ga neće moći prenijeti bez dužnikovog pristanka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese