Odlomak

Propaganda uveliko utiče na život savremenog čovjeka, ona mu pomaže ili odmaže u zauzimanju  stava o nečemu, ali u većini slučajeva propaganda ima za cilj manipulsati stavovima i mišljenjima. S obzirom da propaganda predstavlja sve značajniji faktor u društvenom životu nameće se potreba da se opširnije elaborira. Na primjer, propaganda se može koristiti u davanju podrške određenom stavu ili da se ne slaže s određenim stavom. Ono što razdvaja propagandu od «normalne» komunikacije je u izoštrenom, često podmuklom načinu kojim poruka namjerava oblikovati mišljenja. Propaganda je često predstavljena na način na koji namjerava namjerno izazvati jake emocije, posebno koristeći nelogične veze između pojmova. Sklonost emocijama je češća metoda propagande, nego korištenje nekih drugih manje otvorenih, možda čak i više podmuklih oblika. Na primjer, propaganda može biti prenijeta kao nejasno izrečena, kao pretpostavka ili kao pretpostavka u toku javne, poštene i uravnotežene debate ili argumenta. To se može učiniti kao veliki utjecaj kroz prijenos novinarskih oblika.

Propagandna djelatnost, kao jedan od oblika društvene komunikacije, stara je koliko i sama ljudska komunikacija. Iako je u različitim istorijskim epohama propaganda različito korišćena, shvatana i tumačena, propagandna komunikacija bila je neizbežan pratilac svake ljudske komunikacije uopšte, i svojim djelovanjem ostavila je snažan pečat razvoju ljudske civilizacije. Jedna od definicija propagande, kojih ima mnogo, dao je i Kotler, i ona glasi: “Propaganda je forma posrednog komuniciranja koja se vodi preko plaćenih medija i od strane poznatog naručioca.”  Sredstvo za prenos propagandnih poruka je posrednik u procesu komuniciranja između oglašivača, koji je u ulozi izvora informacija ili emitora, i onoga kome je informacija, odnosno propagandna poruka, upućena a koji je u ulozi primaoca informacije, receptora. Propagandna sredstva su brojna, od tradicionalnih (štampa, radio, televizija) preko novih (internet, svetlosne reklame) do inovativnih rješenja (propaganda kroz pakovanje proizvoda). Svako od sredstava ima svoje prednosti i nedostatke, a cilj preduzeća je da prepozna ona sredstva koja bi na najbolji način mogla da unaprijede i pospješe njegovo poslovanje

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Komentari