Odlomak

Hraniteljstvo
Uvod:
Prirodno okruženje za rast , razvoj, osećaj sigurnosti, pripadnosti ,i razvoja sposobnosti svakog deteta je porodica. „ Zdrava porodica je temelj zdravog društva“. Normalno je, da dete raste i stiče nova iskustva uz svoje biološke roditelje, ali , nažalost, sve su češći razlozi da deca ,iz različitih razolga, ne žive sa svojim roditeljima. To ni malo nije njihova krivica, jer ipak sve zavisi od bioloških roditelja . Neku decu su napustili roditelji, a ima i roditelja koji nisu bili u mogućnosti da izvršavaju svoju roditeljsku obavezu ili su bili ,nekim činom sprečeni. Tada je organ starateljstva dužan da zbrine napuštenu decu. Zaštita dece se vrši na dva načina: kolektivno i individualno. Kolektivno je smeštanje dece u državne institucije ,a individualno smeštajem u drugu porodicu.
Hraniteljstvo je novi pojam u porodičnom pravu, i to je ,ustvari, naziv za smeštaj deteta u porodicu koja nije njegova . Hraniteljstvo treba strogo razlikovati od usvojenja !
Raniji zakon o braku i porodičnim odnosima poznavao je ustanovu porodičnog smeštaja deteta, ali se on razlikuje od hraniteljstva jedino po tome što se hraniteljstvo plaća. Primaran oblik zaštite deteta ,bez roditeljskog staranja, je usvojenje , ali ukoliko usvojenje nije moguće , hraniteljstvo je sekundarni oblik zaštite dece bez roditeljskog staranja.
U hraniteljsku porodicu se smeštaju maloletnici, ali se hraniteljstvo može produžiti i sticanjem punoletstva.
Hraniteljstvo je međunarodno priznata institucija za brigu o detetu. U engleskoj se naziva foster care. Hraniteljstvo može biti povremeno ,ali može se i ugovoriti na određeni vremenski period. ( čl. 110 / 2 PZS )
-Uslovi za zasnivanje hraniteljstva
Uslove za zasnivanje ustanove hraniteljstva regulisani su Porodičnim zakonom Srbije. ( PZS ), ali se može zasnovati samo i ako je u najboljem intresu deteta. Uslove za zasnivanje hraniteljstva delimo na formalne i materijalne.
Formalni uslovi se zasnivaju na osnovu odluke ( rešenja ) organa starateljstva. Odluka se donosi kada je to u najboljem intresu deteta bez roditeljskog staranja. Materijalni uslovi se odnose na uslove koje treba da se ispune na strani deteta i hranitelja. Materijalne uslove možemo podeliti na opštu podobnost hranjenika i opštu podobnost hranitelja.
Opšte podobnosti hranjenika su :
1. Intres hranjenika ( čl.111 PZS )
2. Maloletstvo hranjenika – Hraniteljstvo se može zasnovati samo ako je dete maloletno. Zasnovano hraniteljstvo se može produžiti ukoliko hranjenik ima neku vrstu invaliditeta ili je nesposobno da se samo stara o sebi.
3. Porodični status hranjenika- Hraniteljstvo se može zasnovati ako dete nema roditelje . ( bez roditeljskog staranja ), ali može i ako je dete pod roditeljskim staranjem ali ima smetnje u psiho-fizičkom razvoju ,ili je dete sa poremećajem u ponašanju.
Detetom bez roditeljskog staranja smatra se : dete koje nema žive roditelje,dete čiji su roditelji nepoznati ili je nepoznato njihovo boravište, dete čiji su roditelji lišeni prava na čuvanje i vaspitavanje deteta i dete čiji se roditelji ne staraju o detetu ili se staraju ali na neodgovarajući način, deca čiji roditelji potpuno lišeni roditeljskog prava ,odnosno poslovne sposobnosti.
Kada su hranjenici braća i sestre,po pravilu se hraniteljstvo zasniva sa istim hraniteljem.
4. Saglasnost roditelja hranjenika – Hraniteljstvo se može zasnovati , ako dete ima roditeljsko staranje, samo uz saglasnost roditelja, a ako dete nema roditelje ne treba saglasnost.
5. Saglasnost staratelja hranjenika
6. Saglasnost hranjenika- sa zasnivanjem hraniteljstva može se saglasiti dete koje ima navršenih 10 godina života i koje je sposobno za rasuđivanje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese