Odlomak

UVOD

Među ekspertima, teoretičarima i praktičarima, postoji jedinstven stav o tome da su preduzetništvo i menadžment neophodni u svim oblastima ljudskog delovanja i da je bez njih skoro nemoguć prikladan razvoj privrede i društva u celini.

„Preduzetništvo je delatnost usmerena na pokretanje, organizovanje i inoviranje poslovanja preduzeća, sa osnovnim ciljem stvaranja novog tržišta i ostvarivanja dobiti. Ono je vezano za sve aspekte ljudskog ponašanja i delovanja – razvija kreativnost, pospešuje rađanje ideja i obogaćuje ljudske potrebe”. (Dr Nenad D. Penezić, ”Kako postati preduzetnik”, Beograd, 2003.)

Preduzetništvo obuhvata zbir znanja, veština i sposobnosti, ali i kreativnost, pokretački duh, hrabrost, odgovornost, dinamičnost, posvećenost, upornost.

Preduzetnik je osoba koja primenom nove ideje ili inovacije i preuzimanjem poslovnog rizika u preduzeću, plasira svoje proizvode/usluge na tržištu radi sticanja dobiti.

Zašto su važna preduzetnička znanja i veštine?

  •     zbog lakšeg snalaženja u oblasti poslovanja,
  •     kao preduzetnik, možete da birate čime ćete se baviti, na koji način i kada,
  •     preduzetnička znanja i veštine možete primeniti u svim oblastima života,
  •     razvoj ljudskog potencijala kroz obrazovanje iz oblasti preduzetništva ključni je element zapošljavanja i ekonomskog razvoja u celom svetu.

Osnova uspešnog preduzetništva se temelji na tri stavke:
1. poznavanje – tržišta, kupaca, potreba, tehnologije, neke delatnosti
2.  sam preduzetnik – iskustvo, strast, upornost i istrajnost, ogroman rad
3.    ideja – san, cilj, neiskorišćena tržišna prilika

Dakle, treće mesto pripada ideji – od nje sve kreće, ona predstavlja temelj uspeha i prvu lestvicu na koju se mora popeti kako bi se dosegao uspeh. Da bi se koraknulo u svet preduzetništva, mora da postoji ideja jer – ideja je ta koja pokreće. Ona je podložna promenama i adaptacijama i ne mora biti konačna, na njoj se može raditi i dograđivati je, ali mora postojati makar i u vidu sna za koji se pruža prilika da se ostvari.

Drugo mesto pripada samom čoveku. Uspeh svakako zavisi od čoveka, a u tome  može pomoći iskustvo i upornost kao motiv i pokretač da se ostvari neka ideja. Međutim, ono čega mora biti svestan je da, ukoliko nema upornosti i predanosti poslu i želji da se plan ostvari (a to je veoma obiman posao koji zahteva puno truda i ulaganja), velike su šanse da je takav plan osuđen na propast i pre nego što se razvio. Dakle, sam čovek predstavlja centralni deo uspeha sa idejom kao vodiljom ka cilju i znanjem kao oruđem na tom putu. Ovako organizovan može realizovati sve ono što je planirao.

Na prvom mestu je znanje. Da biste bili uspešni u nečemu i da biste uopšte imali mogućnosti u realizaciji svojih ideja, morate posedovati znanje. Kako bi ideja bila konkretizovana i kako bi imala mogućnost realizacije, moraju se poznavati tehnologije koje se koriste, kanali distribucije, dobavljači, kupci i njihove potrebe, troškovi proizvodnje i distribucije, marže, monopol, dominantni igrači i njihove jake i slabe strane. Podržavamo stav da se “niko nije naučen rodio”, te isto važi i za preduzetništvo. Postoji mogućnost obuka i kurseva koji pomažu da se neka od ovih znanja nauče, ali velika većina se stiče iskustvom, konstatnim kontaktima sa kupcima i dobavljačima, sa mašinama i tehnologijama. Tu se stiče i znanje i iskustvo.

Ova znanja će pomoći da se unaprede ideje i već postojeći segmenti preduzeća. Tek sa tim znanjem čovek je u stanju da razmišlja o tržištu i pronalazi nove, bolje i efikasnije načine da zadovolji potrebe tog tržišta. Da promeni i unapredi stvari. Da preduzme nešto novo na tržištu. Da bude preduzetnik.

Preduzetništvo i preduzeće ne mogu biti uspešni bez menadžmenta, bez obzira ko je nosilac tih funkcija – vlasnik, preduzetnik ili menadžer u različitoj ili istoj osobi.

Menadžment je proces oblikovanja i održavanja okruženja u kojem pojedinci, radeći zajedno u grupama ostvaruju određene ciljeve. To je zapravo proces postizanja željenih rezultata kroz efikasno korišćenje ljudskih i materijalnih resursa. Rukovođenje, upravljanje ili menadžment je posebna naučna disciplina, multidisciplinarnog karaktera, koja se bavi istraživanjem problema upravljanja poslovima, poduhvatima i društvenim sistemima. Ova disciplina proučava upravljanje kao složeni proces sa nizom potprocesa, i kao grupu ljudi koja upravlja procesima i sistemima, a takođe proučava sve pojedinačne upravljačke probleme i fenomene vezane za efikasno izvršavanje određenih zadataka i poslova.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Komentari