Odlomak

 

I Uvod

Impregnacija je proces natapanja čvrstih materijala vodenim rastvorima soli, voskom, uljima i drugim supstancama kako bi se učinili otpornim na vlagu, truljenje, insekte i dr. (Grupa autora, 1976). Jedan od najčešćih postupaka je impregnacija u parnom kotlu kreozotnim uljem koje duboko prodire u strukturu drveta, pa se tako postiže izvanredno zaštitno delovanje. Tako impregnirano drvo se može upotrebiti kao materijal za ograde, grede, železničke pragove i razne konstrukcije. Veoma je otporno na vodu (kišnicu) i može se izložiti direktnom kontaktu sa zemljom. Impregnacija sredstvima na bazi vodo-rastvornih neorganskih soli hroma, bakra i bora (zelena impregnacija) nalazi veliku primenu u građevinarstvu. Primenjuje se za zaštitu drvenih konstrukcija kod izrade krovova, kuća, a naročito za zaštitu bandera i stubova. Impregnacija sredstvima na bazi vodo-rastvornih neorganskih soli može izazvati alergijske reakcije kod dužeg neposrednog dodira kože i impregniranog drveta.Ukoliko se impregnirani drveni elementi naknadno menjaju (buše se ili režu, na primer) onda se ta mesta moraju zaštititi prikladnom debeloslojnom bojom ili specijalnom plastičnom folijom. Na taj način se postiže trajna zaštita od atmosferskih uicaja i napada gljivica. Pre korišćenja zaštitnih sredstava drvo mora biti suvo i bez trulih delova, a poželjno je i da bude glatko izbrušeno. Nakon toga treba brižljivo ukloniti piljevinu, zemlju i slične nečistoće jer one mogu sadržavati spore gljivica.
Cilj ovog diplomskog rada podrazumeva obezbeđivanje novog postupka formulacije sredstava za impregnaciju drveta u obliku vodenih rastvora, kao i sredstava praškaste konzistencije. Formulisana sredstva su bazirana na neorganskim solima hroma i bakra. Kao konzervans i inhibitor korozije koristi se merkaptobenzotiazol u obliku: natrijumove soli merkaptobenzotiazola (Na-MBT), 6-amino-2-merkaptobenzotiazola (Na-6-AMBT) i 5-hloro-2-merkaptobenzotiazola (Na-5-ClMBT). Formulisana sredstva za impregnaciju drveta ne izazivaju koroziju procesne opreme u procesu impregnacije
Problemi koji se javljaju tokom formulacije sredstava za impregnaciju drveta povezani su sa: izborom sastava sredstava, inhibitora, regulatora pH vrednosti, definisanjem molskog odnosa komponenata za formulisanje sredstava, konzistencijom sredstava, granulometrijskim sastavom proizvoda, pakovanjem komercijalnog proizvoda, energetskom efikasnošću procesa formulacije i tretmanom otpadnih voda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari