Odlomak

 Pr o b l e m i   o r g a n i z a c i j e   i   m e n a d ž m e n t a
Organizacija rada ili – bolje rečeno – organizacija kompanije je područje koje je u neprekidnom razvoju. Suština ovog razvoja ogleda se u činjenic i da je moderna organizacija u stanj u permanentne tenzije izazvane potrebom za – s jedne strane – neprekidnom diferencijacijom uloga u njoj i – s druge strane – potrebom za što većim stepenom integracije različitih funkcija. Da bi se ove dve suprotnosti pomirile i da bi kompanija uspešno funkcionisala , potrebno je razrešiti nekoliko ključnih proble ma

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari