Odlomak

UVOD

Od nastanka prve organizovane berze 1460. godine u Belgijskom gradu Anversu razvijala se potreba za uparivanjem ponude i tražnje za standardizovanim robama, pa samim tim i potreba za osnivanjem berzi u većini gradova sveta, kao institucijama koje posreduju u ovakvom obliku trgovanja. Danas postoji 315 aktivnih berzi, među kojima je i berza u Hanoju, koja je predmet našeg istraživanja.
U prvom delu ovog rada govorićemo o istorijatu berze u Hanoju, o njenom nastanku i razvoju, od osnivanja Centra za trgovinu hartijama od vrednosti 1998. godine, pa sve do 2009. godine kada je Hanojska berza inaugurisana kao društvo sa ograničenom odgovornošću u vlasništvu države.
U drugom delu obradićemo najpre pojam berze i osnovne instrumente kojima se na njoj trguje, kao i segmentaciju tržišta u Hanoju. Videćemo kako se finansijsko tržište u Hanoju deli i čime se na Hanojskoj berzi trguje.
Treći deo će se ticati statističke obrade podataka o tokovima trgovanja na Hanojskoj berzi. U ovom delu bavićemo se analizom tabelarnih i grafičkih prikaza obima i vrednosti trgovanja (prometa), zatim grafičkih prikaza naloga ponude i tražnje u periodu od 2010. godine do 2014. godine. Takođe ćemo analizirati i kretanje tržišne kapitalizacije i berzanskih indeksa u pomenutom periodu.
1. Nastanak i razvoj Hanojske berze

Tokom poslednjih 20 godina, Vijetnam je pokrenuo tržišne reforme i politike zasnovane na dizajniranju integracije zemlje u međunarodnu zajednicu. To je uslovilo i uspostavljanje sistema trgovanja hartijama od vrednosti u Vijetnamu.
U Ho Chi Minh-u, gradu u Vijetnamu, osnovan je jula 1998.osnovan je Centar za trgovinu hartijama od vrednosti. U okviru tog centra jula 2000. započela je trgovina akcijama. Jula 2007.Centar je zvanično pretvoren u berzu i preimenovan u Berzu Ho Chi Minh-a (Ho Chi Minh City Stock Exchange – HOSE).
Uprkos svojoj kratkoj istoriji, ovo tržište hartijama od vrednosti proglašeno je 2007. godine za tržište sa najboljim učinkom, a već 2008. za tržište sa najgorim učinkom. Ova iznenadna ekspanzija, pa krah mogu se pripisati relativno maloj veličini tržišta.Na kraju januara 2012.godine na listingu Berze u Ho Chi Minh-u nalazilo se oko 302 akcije, 45 obveznica i 5 novčanih sertifikata.
U Vijetnamu postoji i sekundarno tržište poznato kao Hanojska berza (Hanoi Stock Exchange – NHX). Berza u Hanoju osnovana je marta 2005. godine pod nazivom Centar za trgovinu hartijama od vrednosti u Hanoju (Hanoi Securities Trading Center – STC) na kome se trgovalo akcijama i obveznicama. Ovaj Centar 2009. godine preimenovan je u Berzu Hanoja (Hanoi Stock Exchange).Hanojska berza je 2009.godine inaugurisana kao državna članica društva sa ograničenom odgovornošću, čiji je predstavnik ministar finansija. Kao organizator i regulator tržišta hartijama od vrednosti, ova berza je organizovala akcijske aukcije i licitacije državnih obveznica u cilju prikupljanja sredstava za državni budžet. Optimalni cilj je vođenje transparentnog, pravičnog i efikasnog tržišta, razvoj novih proizvoda, privlačenje domaćih i stranih investitora, dokazivanje sebe kao važnog kanala za mobilisanje kapitala ekonomijei obezbeđivanje interesovanja investitora i učesnika na tržištu. Hanojska berza je berzanski parket sa ekskluzivnim pravom trgovanja državnim obveznicama. Krajem januara 2012.godine na listingu Berze u Hanoju nalazilo se 395 akcija i 510 obveznica.
Na pomenutim berzama trguje se običnim akcijama, obveznicama i novčanim sertifikatima

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari