Odlomak

Elektroencefalografija označava detektovanje moždane električne aktivnosti pomoću elektroda
postavljenih na površinu mozga. EEG signali predstavljaju karakterističnu ritmičku aktivnost frekvencija
između 1 i 100 Hz i nazivaju se „EEG talasi“.
U istraživanjima se koriste i merenja ERP (Event Related Potentials) signala, koji predstavljaju
električni odgovor mozga na neki stimulus (vizuelni ili auditivni) ili u toku nekih mentalnih aktivnosti.
Vrednosti ERP potencijala su male u odnosu na spontanu EEG aktivnost. Zbog toga se ovi potencijali
moraju usrednjavati.
U drugom poglavlju date su osnove moždanih potencijala (struktura nervnog sistema, membranski i
akcioni potencijal).
U trećem poglavlju predstavljen je istorijski pregled elektroencefalografije, opis pojava kod EEG
signala i primena EEG-a u kliničkim i naučnim istraživanjima.
Četvrto poglavlje opisuje fizičke osnove elektroencefalografskih sistema i merenja biopotencijala,
kao i smetnje koje se javljaju tokom merenja. Dat je opis svake celine merno-akvizicionog sistema,
sistema za merenja evociranih potencijala, kao i primer jednog ERP eksperimenta.
Peto poglavlje prikazuje trenutne komercijalne EEG uređaje sa njihovim karakteristikama.
U šestom poglavlju dat je opis strukture korišćenog sistema za merenje i akviziciju ERP potencijala.
Sedmo poglavlje prikazuje realizaciju samog eksperimenta, rezultate merenja i obrade podataka, sa
diskusijom.
Osmo poglavlje je zaključak rada i u njemu je dat kratak osvrt na rad u celini. U nastavku se nalazi
dodatak sa skraćenicama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Fizika

Komentari

Click to access the login or register cheese