Odlomak

UVOD

Jedan od osnovnih problema sa kojima se danas susrećemo su požari. Prouzrokovani uglavnom ljudskom nepažnjom mogu da ugroze životna staništa životinja pa i čoveka. Naravno gubici prouzrokovani požarima su ogromni, uglavnom se mere u milionima dolara ili eura, ali isto tako vrlo su opasni po životnu okolinu pa i čitav ekosistem. Ako požar izbije na šumskom području, pored toga što uništava jedne od glavnih proizvođača vazduha, šume, već i njihovim sagorevanjem u atmosferu odlazi ogroma količina ugljen dioksida koji je jedan od glavnih uzročnika efekta staklene bašte.
Ako uporedimo broj požara u periodu do kasnih osamdesetih i danas, videćemo da se broj požara nije znatno povećao, ali su zato gubici prouzrokovani požarima koji su se sredinom sedamdesetih merili u hiljadama dolara, znatno porasli i mere se u milionima pa i milijardama američkih dolara.
Kao što je poznato iz navedenog, pored određenih gubitaka, javljaju se i odgovarajući izdaci kao posledica nastalih požara. Izdaci se javljaju u obliku konkretnih isplata koje su nastale kao posledica požara.
Gubitke izazvane požarima imamo u svakom pogledu na našu okolinu. I to predstavlja ogromnu opasnost po čoveka, ali i njegovu okolinu.

1. GUBICI PROUZROKOVANI POŽARIMA
Požari uglavnom nastaju usled ljudske nepažnje, mada često mogu nastati i prirodnim putem kada tokom leta temperatura dostigne visoke granice. Uglavnom ti požari nastaju u šumama, mada čest je slučaj kada se požari javljaju u neposrednoj čovekovoj sredni. Bez obzira gde su nastali, požari izazivaju ogromne gubite, koji se odražavaju ekonoski na društvo.
Gubici prouzrokovani požarima predstavljaju neostvarenu vrednost rada zbog izgubljenog radnog vremena, zastoja i prekida u procesu proizvodnje prouzrokovanih nastalim požarima.
U zavisnosti od nastanka samog požara gubici se mogu odnositi na:
-neposrednu radnu sredinu i
-širu životnu sredinu.

2. GUBICI U NEPOSREDNOJ RADNOJ SREDINI
Izbivanjem požara često imamo ogromne gubitke koji se direktno odnose ekonomski, tako što deluju negativno.
Požari koji se negativno odražavaju ekonomski, susrećemo u 2 oblika i to:
-neposredne materijalne štete i
-posredne štete
Neposredna materijalna šteta predstavlja direktne gubitke, obuhvata neposrednu štetu nastalu na objektima, opremi, proizvodima ili drugim materijalnim dobrima koja su potpuno ili delimično uništena u požarima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese