Odlomak

Uvod

Nezaposlenost i inflacija predstavljaju jedne od najvećih ekonomskih problema savremenog sveta. Njime su pogođene, kako razvijene zemlje sa visokim životnim standardom i razvijenom privredom, tako i one nerazvijene, siromašne zemlje i zemlje u razvoju.

Nema sumnje da inflacija i nezaposlenost predstavljaju ključne indikatore kvaliteta makroekonomskih performansi. Pojedini ekonomski analitičari sabiraju stopu inflacije i stopu nezaspolenosti da bi dobili tzv. indeks bede, kojim bi trebalo da se meri stanje ekonomije.

U ovom radu obradićemo osnovne probleme inflacije i nezaposlenosti, kao i njihovu međusobnu vezu.

U prvom delu rada govorićemo o pojmu i vrstama inflacije, troškovima koje ona izaziva, a zatim ćemo razmotriti različite uzroke inflacije kroz analizu dva najčešće obrađivana modela inflacije- inflacija tražnje i inflacije troškova.

Drugi deo rada posvećen je problemu nezapsolenosti. Poseban akcenat ćemo staviti na analizu agregatne ponude i tražnje radne snage i ravnoteže na agregatnom tržištu rada.

U trećem delu rada obradićemo međuzavisnost inflacije i nezaposlenosti kroz model kratkoročne i dugoročne Filipsove krive.
 

 

 
1. deo: Inflacija

1.1. Pojam inflacije

Inflacija je jedan od najvećih problema makroekonomske politike. Postoji više definicija pojma inflacije, ali se u krajnjoj liniji mogu svesti na stav da inflacija predstavlja kontinuirani rast opšteg nivoa cena, ili kontinuirani pad vrednosti novca.
Stopa inflacije predstavlja jedan od ključnih indikatora stanja privrede i relevantna je informacija za privredne subjekte i kreatore ekonomske politike. Godišnja stopa inflacije meri se godišnjim procentom rasta cena proizvoda i usluga u maloprodaji. Na primer, ako je rast cena u maloprodaji u jednoj godini 10%, onda i stopa inflacije iznosi 10%.

Veoma bogata literatura iz oblasti inflacije klasifikuje sve definicije inflacija u četiri osnovna tipa po njihovim uzrocima:
1.    inflacija je posledica viška tražnje u kome je suviše mnogo novca i suviše malo roba,
2.    inflacija je pad vrednosti novca meren rastom deviznog kursa,
3.    inflacija je prekomerni rast količine novca,
4.    inflacija je neanticipirani rast cena kao posledica šokova (na strani ponude i tražnje).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari