Odlomak

UVOD

Elektronsko bankarstvo podrazumeva pružanje bankarskih usluga putem elektronske komunikacije, pretežno Interneta. Elektronsko bankarstvo predstavlja pokušaj spajanja više različitih tehnologija, od kojih se svaka razvijala u drugom smeru i na drugačiji način. Elektronsko bankarstvo (e-banking) je novi vid racionalizacije bankarskih potencijala i definiše se kao skup raznovrsnih načina izvođenja finansijskih transakcija upotrebom informacione i telekomunikacione tehnologije.
Primena informacione i telekomunkacione tehnologije u bankarstvu dovela je do njihovog reinženjeringa kao i reinženjeringa dosadašnjih procesa u poslovima između samih banaka, banaka i njihovih komitenata, te između komitenata i trećih lica.
Elektronsko bankarstvo je širok pojam i pored Internet bankarstva obuhvata brojne vrste digitalizovanih transakcija koje ne moraju da se baziraju samo na Internet tehnologiji (automatizacija transfera novčnih sredstava, konverzija valuta, uplate, isplate, otplate kredita…). Stvara se nova filozofija poslovanja, gde se do perfekcije prilagođavaju softverska rešenja korisničkim zahtevima, gde se menja čitava strategija nastupa banaka, menjaju se načini i metode upravljanja rizicima, menjaju se komunikacione veze, misija i si. Savremeno bankarsko poslovanje uvodi iz godine u godinu sve više inovacija u svoj rad. Moderne i preduzetnički orijentisane banke daju podsticaja da se razvijaju nove i savremenije metode poslovanja, koristeći inovativne tehnologije.
Razvoj informacione tehnologije u poslovanju banaka dovodi do situacije da se podaci o poslovnim, pre svega finansijskim transakcijama nalaze u okviru bankarskog kompjuterskog sistema (baze podataka), odnosno zapisima na magnetnim i optičkim medijima, dok se papirno poslovanje pojavljuje samo kao nusprodukt. Dakle, primena kompjuterskog procesiranja podataka dovodi do velikih tehnoloških promena u funkcionisanju banaka i drugih finansijskih institucija. Takav način poslovanja nužno je doveo do stvaranja i razvoja elektronskog transfera novca. Može se reći da to predstavlja tehnološku revoluciju u bankarstvu, koja će dovesti do uvođenja novih postupaka i tehnologija zasnovanih na kompjuterima i telekomunikacionim sistemima.
Tehnološke inovacije su značajno uticale na tržišta finansijskih usluga. Upotreba nove tehnologije u bankarstvu dovodi do novih vrsta usluga, novih sistema plaćanja, novih oblika distribucije i isporuke bankarskih usluga. Najveće tehnološko dostignuće u razvoju bankarstva je pojava elektronskog novca, a samim tim i elektronskog bankarstva. Elektronski novac omogućava kupovinu roba i usluga pomoću računara u okviru komercijalnih računarskih mreža (npr. Interneta) ili poslovnih bankarskih mreža.
Elektronsko bankarstvo se prvi put javlja u SAD-u početkom sedamdesetih godina, a sama tehnologija je označena kao elektronska razmena podataka i sredstava (EFT -Electrofrnic Funds Transfer).

1. POJAM I RAZVOJ ELEKTRONSKOG BANKARSTVA

1.1 Bankomati – ATM (Automated Teller Mashines)

Prvi korak ka elektronskom bankarstvu načinjen je uvođenjem bankomata (ATM – Automated Teller Machines), lako gotovinska plaćanja predstavljaju direktnu suprotnost elektronskom način plaćanja, automatizacija isporuke gotovine izvršena je uvođenjem velikog broja bankomata. Automatski samouslušni šalteri – ATM su specijalizovani terminalski uređaji koji služe za 24-satnu manipulaciju gotovinom, bez fizičkog prisustva bankarskog službenika (tellera).
Bankomati nude vlasnicima platnih kartica sledeće usluge:
 podizanja gotovine,
 polaganja novca na račun,
 prenosa sredstava sa računa na račun i plaćanja sa različitih računa,
 dobijanja izveštaja o stanju na računima,
 bezgotovinska plaćanja i
 dopuna kredita za mobilne telefone itd.
Vremenom je posedovanje mreže bankomata postalo pitanje prestiža među bankama, pa su se banke naprosto utrkivale u širenju sopstvenih mreža bankomata. Kasnije su banke shvatile nesvrsishodnost samostalnog razvoja mreža bankomata, pa su otpočeli procesi njihove integracije, pri čemu se dve ili više banaka sporazumevaju o međusobnom korišćenju svojih mreža bankomata.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari