Odlomak

SAŽETAK

U radu su sumirani i prezentirani najznačajnije Bankarske usluge, te utjecaj potrošača na date u usluge u uslovima konkurentnosti, kada preovladava veliki broj istih ili sličnih usluga u bankarskom sektoru.

Sve većim napretkom i razvojem tehnologije, bankarske usluge postaju kvalitetniji i pristupačniji, svakako važnu ulogu u tome ima i Internet bankarstvo koje predstavlja najrasprostranjeniji oblik bankarstva koji je usmjeren na pribavljanje bankarskih informacija i realizaciju bankarskih usluga preko interneta, koje je usko povezano i sa SMS bankarstvom. SMS bankarstvo zasnovao je na povezanosti broja mobilnog telefona i transakcijskog računa, kao i navedenih brojeva tekućih računa u korist kojih se može izvršiti plaćanje.

Kad su u pitanju potrošači kao krajnji korisnici može se reći da oni predstavljaju ključnu ulogu u bankarstvu i bankarskom poslovanju, jer od njih zavisi i sama solventnost, likvidnost kao i profitabilnosti.

 

 

UVOD

U ovom radu se želi staviti akcent na značaj potrošača u bankarstvu, odnosno korisnika bankarskih usluga, koji predstavljaju pokretačku moć u ostvarivanju prihoda, a samim tim i profitabilnosti. Kvalitet i cijena bankarskih usluga, jedne financijske institucije izdvaja je u odnosu na konkurenciju, pa će financijski pismen potrošač znati prepoznati i svoje povjerenje će ukazati toj instituciji, budući da u današnje vrijeme kvalitet i cijena predstavljaju ključnu ulogu u ostvarivanju likvidnosti, a samim time i profitabilnosti.

 

 

 

Radna hipoteza i pomoćne hipoteze

Bankarske usluge predstavlju gotovo jedini prihod banke, pa je neophodna velika raznovrsnot tih usluga, kao i pračenje savremenih trendova kako bi banka kao financijska institucija bila konkurentna na tržištu, pa na osnovu toga može i postaviti radna hipoteza koja glasi: „ Povećanjem konkurentnosti, kvaliteta i raznovrsnost bankarskih usluga će se povećati, a cijena smanjiti.“

 

 

 

Svrha i ciljevi istraživanja

Osnovna svrha rada je da se ispita ponašanje potrošača bankarskih usluga u funkciji konkurentnosti, odnosno da se da odgovor na pitanja koje to usluge najviše koriste potrošači, šta prvo prepoznaju kvalit ili cijenu, i dali imiđ neke financisjke institucije donosi prevagu u korištenju njihovih prizvoda i usluga.
Podizanjem pismenosti osposobljuje se potrošač, da zna donijeti kvalitetu i tačnu odluku prilikom korištenja bankarskih usluga, odnosno da zna šta je povoljno a šta nepovoljnu po njega kad je upitanju financijsko stanje

 

 

 

 

Znanstvene metode

Pri ispitivanju ponašanja potrošača bankarskih usluga u funkciji konkurentnosti ,korištene su različite znanstvene i naučne metode, od kojih se izdvajaju slijedeće:

  • Metoda analize
  • Metoda dokazivanja i opovrgavanja
  • Metoda klasifikacije
  • Metoda deskripcije
  • Komparativna metoda
  • Statistička metoda
  • Matematička metoda
  • Metoda anketiranja
  • Metoda intervjuiranja
  • Metoda promatranja

 

 

 

Struktura rada

U ovom radu razmatra se ispitivanje ponašanje potrošača bankarskih usluga u uslovima konkurentnosti, te kako oni djeluju na povećanje prihoda i ostvarivanje profitabilnosti. U uvodu je opisan problem, predmet i objekti istraživanja te je postavljena radna i pomoćna hipoteza, te su navedene i znanstvene metode koje su korištene u izradi i samoj pripremi rada.

U drugom dijelu definirani su i sami potrošači data je teorija o ponašanju potrošača kao i način donošenja odluka, a da bi uobšte mogao donijeti kvalitetnu i ispravnu odluku potrošač mora biti i financijski pismen, rečeno je i šta je to financijska pismenost, kao i njena važnost u bankarstvu.
Treći dio se odnosi na bankarsk usluge, te su navedene najvažnije usluge koje pruža jedan financijska insitucija, odnosno one usluge odkle se ostvaruju najceći prihodi.

U četvrtom dijelu navedena je definicija konkurentnosti, pravi razlike između Sarvršene konkurencije i konkurecije uobšte, te se govori i nešto o Efikasnosti konkuretnog tržišta

Ključne riječi: Potrošači, Bankarske usluge, krediti, depoziti, konkurecija

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari