Odlomak

Da bismo definisali razvoj, moramo da definišemo ono što je u osnovi razvoja. O razvoju saznajemo na osnovu promena. Promene su rezultat razvoja, a nas interesuje šta je u osnovi tih promena. Moramo razlikovati razvojne promene od svih drugih vrsta promena. Pojam razvoja je širi od pojma razvojnih promena jer u sebe uključuje dve vrste promena: razvojne promene i promene nastale rastom.

Rast podrazumeva promene kvantiteta bez promene strukture (npr. rast kose). Ove promene su kontinuirane, dok su razvojne promene diskontinuirane (skokovite) i kvalitativne[1].

Razvojne promene podrazumevaju[2]:

  1. Kvalitativnost (podrazumeva diskontinuitet, skokovitost)

Razvoj se odvija kroz različite stadijume koji pripremaju jedan drugi, ali se kvalitativno razlikuju.

  1. Ireverzibilnost (nepovratnost)

Razvojne promene su samo one koje su nepovratne (npr. pubertetske promene, bore). Karakteristika živog sistema je da u toku svojih razmena sa sredinom može da se menja i prolazi kroz ireverzibilne promene, a da se pri tom ne raspadne (otvoren sistem, za razliku od npr. mašine – zatvorenog sistema – kod koje ireverzibilne promene prouzrokuju kvarove).

  1. Kumulativnost (nagomilavanje)

Kvalitativne promene (skokovite) javljaju se kao rezultat nagomilavanja, generacije promena, s tim da u slučaju razvojne promene dolazi do kvalitativnog skoka u odnosu na promene koje su je pripremile. Može se zaključiti, dakle, da se pojam razvoja odnosi samo na razvoj živog sistema (organizam i psihički sistem kao njegov podsistem).

Sam termin rasta i razvoja obuhvata kompleksan put kroz razvojne faze koje se karakterišu progresivnim promenama u masi i proporcijama tela, praćenih kako fiziološkim, tako i psihološkim promenama. individualnošću i interakcijom sa spoljašnjom sredinom. Individualnost je rezultat kombinacije određenih determinanti rasta i razvoja unutar genetskog okvira i zajedno sa fiziološkim adaptivnim odgovorom dece na spoljašnje faktore čini kompleksan proces. Proces razvoja, kao sveobuhvatnija kategorija, koja pored rasta obuhvata i procese diferenciranja različitih tkiva i procese funkcionalnog sazrevanja, uslovljen je nizom različitih faktora, koji se dele na unutrašnje i spoljašnje.

[1] Matejić, Z. Prilog naučnom zasnivanju pojma razvoja u psihologiji, Psihologija, 1976, 1-2, str. 117-123

[2] Langer, Dž. Teorije psihičkog razvoja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1981, str. 11-24.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Komentari