Odlomak

1. POJAM OSIGURANJA

Osiguranje je pojam koji ima široko značenje pa se zato objašnjava na razne načine. U etimološkom smislu, reč osiguranje označava   sigurnost, poverenje u nešto, zaštitu, obezbeđenje, zajamčenost. Pored etimološkog, osiguranje ima i privredno, pravno i tehničko značenje. U najširem smislu reči i u svakodnevnom životu, osiguranje se shvata kao ekonomska institucija od koje se, pod određenim uslovima, može očekivati nadoknada štete nastale usled raznih okolnosti.

Osiguranje se danas definiše na razne načine, u zavisnosti sa kog aspekta se osiguranje posmatra. Sa ekonomskog aspekta posmatrano, osiguranje se definiše kao institucija-pojam putem koje se čovek štiti od opasnosti koje ugrožavaju njegovu imovinu ili njegovu ličnost. U okviru ekonoskih nauka, posebno su zastupljene dva shvatanja-teorije pojma osiguranja: “teroija potrebe” i ‘teorija sigurnosti”.

Prema teoriji potrebe osiguranje je služi radi zaštite čoveka i njegove imovine od opasnosti koje je ugrožavaju.

Prema treoriji sigurnosti, osiguranjem se obezbeđuje sigurnost da se uništena dobra biti nadoknađena. Sa pravnog aspekta osiguranje se takođe definiše na više načina. Prema teoriji odštete, cilj svakog osiguranja je naknada štete, zato se i ugovor o osiguranju definiše kao ugovor o odšteti. Prema teoriji prestacije, osnov ugovornih obaveza čine međusobne prestacije na koje se obavezuju ugovorne strane.

O teorijskim shvatanjima pojma  osiguranja moglo bi se raspravljati veoma opširno. Međutim, iz praktičnih razloga ali i iz razloga što je pojam osiguranja definisan Zakonom o osiguranju i Zakonom o obligacionim odnosima, za naše potrebe zadržaćemo se na definiciji osiguranja koje sadrže ovi izvori prava. Pri tome treba naglasiti da se prema ZOS pojam osiguranja posmatra sa aspekta delatnosti osiguranja, dok se prema ZOO pojam osiguranja posmatra, sa aspekta obaveza ugovornih strana iz ugovora o osiguranju.

Prema članu 2, stav 1 ZOS delatnost osiguranja čine poslovi osiguranja, poslovi saosiguranja i poslovi reosiguranja, kao i poslovi neposredno povezani sa poslovima osiguranja. Poslovi osiguranja smatraju se zaključivanje i izvršavanje ugovora o osiguranju i preduzimanje mera za sprečavanje i suzbijanje rizika koji ugrožavaju osiguranu imovinu i lica.

Poslovima saosiguranja,, smatraju se poslovi zaključivanja  i izvršavanja ugovora  o osiguranju sa više društava za osiguranje koja su se sporazumela o zajedničkom snošenju i raspodeli rizika. Poslovima reosiguranja smatraju se zaključivanje i izvršavanje ugovora o reosiguranju viška rizika iznad samopridržaja jednog društva za osiguranje kod drugog društva za osiguranje. Poslovi neposredno povezani sa poslovima osiguranja su posredovanje i zastupanje u osiguranju, utvrđivanje i procena rizika i šteta, posredovanje radi prodaje i prodaja osiguranih oštećenih stvari i pružanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi sa poslovima u osiguranju.

Prema ZOO “Ugovorom o osiguranju obavezuje se ugovarač osiguranja, da na načelima uzajamnosti i solidarnosti udružuje određeni iznos u zajednici osiguranja odnosno zajednici rizika (osiguravač), a zajednica se obavezuje da, ako se desi događaj koji predstavlja osigurani slučaj, isplati osiguraniku ili nekom trećem licu naknadu, odnosno ugovorenu svotu ili učini nešto drugo.

Svrha osiguranja je zaštita onih čija su dobra izložena opasnostima. Potreba za osiguranjem javila se veoma davno i to od perioda kada je čovek uvideo da razne opasnosti ugrožavale njega i njegovu imovinu. Međutim, sa stalnim razvojem društva javljale su se i nove opasnosti (opasnosti od određenih stvari i delatnossti), pa je čovek i dalje morao da iznalazi i usavršava razne oblike zaštite. To je imalo za rezultat da se pored dobrovoljnog razvija i obavezno osiguranje. Ljudi su bili svesni da se osiguranje postići svoj cilj ako rizik preuzme profesionalna institucija i ako osiguranjem bude obuhvaćeno više lica. Zato se danas poslovima osiguranja bave profesionalni privredni subjekti, čija je delatnost pod nadzorom države, upravo radi ostvarivanja svrhe osiguranja – obeštećenje oštećenih.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari