Odlomak

Student:
Dečji vrtić:
Vaspitač:
Uzrasna grupa: pripremna
Broj dece: 20
Radni prostor: radna soba
Tematska jedinica:Slušanje muzike – pesma „Razbole se lisica“
Zadaci vaspitno – obrazovnog rada: Razlikovanje tempa, dinamike, karaktera, instrumenata i vokala kompozicije.
Metode vaspitno – obrazovnog rada: usmenog izlaganja, razgovora i demonstracije.
Oblici vaspitno – obrazovnog rada: frontalni i individualni.
Sredstvavaspitno – obrazovnograda: CD sapesmom, CD plejer, slikesainstrumentima.,slike lisice, aplikacije divljih životinja,bojice,papiri za bojenje
Korelacija sa drugim vaspitno – obrazovnim oblastima: razvoj govora, fizičko i zdravstveno vaspitanje, likovno vaspitanje

Mogućitokaktivnosti

Uvodnideo
Uvodnideoaktivnostizapočinjemrazgovoromsadecom. Pitam ih da mi nabroje divlje životinje koje znaju. Insistiram na individualnim odgovorima. Nakon toga iznosim veliki pano sa aplikacijama divljih životinja, a u sredini stoji velika slika prekrivena papirom. Imenujemo te divlje životinje i dolazimo do skrivene slike. Polako podižem platno i deca pogađaju da je reč o teta liji. Pokazujem razne slike lisice i opisujemo je. Postavljam pitanja deci čime je prekriveno telo lije, koje je boje.? Gde ona živi, gde je mi možemo videti? Čime se hrani? Deca zainteresovana odgovaraju i daju zanimljive odgovore. Raspoređujem decu na tepihu u polukrug i na laptopu pokazujem kratak snimak predstave o teta Liji. Deci govorim da imam jednu divnu ideju i da možemo čuti neku zanimljivu pesmicu o lisici. Govorim da ću im pustiti pesmicu, ali da ćemo je samo slušati, da nećemo pevati.

Rating: 1.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Obrazovanje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese