Odlomak

Napredak razvijenih društava XXI veka u velikoj meri pripisuje se promeni njihovog bazičnog modela razvoja, odnosno prevazilaženju industrijskog razvoja i stavljanja naglaska na znanje i informaciono komunikacione tehnologije. Ovde se ne radi o pukojsemantici, jer se naglasak stavlja na vodeću snagu, odnosno nosioca globalnih tehnoloških promena koje su se odigrale krajem XX i početkom XXI veka – informacionokomunikacione tehnologije (IKT). Gore pomenuta promena stoga predstavlja izrazsveobuhvatnih transformacija koje je sa sobom donela primena IKT u gotovo svimaspektima života i rada.
Razvoj elektronske uprave (e-uprava) je posledica tri procesa društveno-ekonomskog razvoja: tehnološke revolucije, promena u menadžmentu te promena u pristupu uprave i političara ka uštedama, efikasnosti i približavanju građanima putem novih tehnologija. E-uprava koristinove informaciono-komunikacione tehnologije, a utiče i na metode rada i strukturusame uprave. Ona značajno smanjuje troškove administracije, ali deluje i na smanjenje koruptivnih dela, omogućavajući većinivotransparentnosti i otvorenosti. Kako bi razvoj išao u pozitivnom smeru, na nosiocima promena je da pažljivo pristupe upravljanju, odnosno procesu planiranja i organizovanja kakobi implementacija novih tehnologija prošla bez problema u praksi. Iz prethodno rečenog izvodi se zaključak da informacione tehnologije „prisiljavaju“ lokalne i nacionalne javne institucije da se prilagođavaju globalnim promenama iglobalnom načinu promišljanja i pravilima igre.
Paralelno sa razvojem modernih informaciono komunikacionih tehnologija (IKT) javljaju se različite ideje o kombinovanju najnovijih tehnoloških dostignuća i njihovoj sofisticiranoj primeni, u cilju maksimalnog korištenja tih potencijala. Kada se takve zamisli sprovedu u dela nastaju izuzetne i do pre nekoliko godina nezamislive realizacije. Informaciono komunikacione tehnologije postaju temelj i osnova organizovanog života. Zamisli, ideje, planovi, administacija, poslovanje različitih subjekata, saobraćaj, kontakti sa bazama podataka najudaljenijih korespodenata itd. – sve to je u modernom svetu nezamislivo bez informaciono komunikacionih tehnologija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Političke nauke

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari