Odlomak

Logistička regresija ili logistički model ili logit model se koristi za predviđanje verovatnoće događaja putem prilagođavanja podataka logističkoj krivi. Logistička regresija je tip regresione analize u kojoj je zavisna (kriterijumska) promenljiva dihotomna, odnosno binarna i kodira se sa 0 ili 1 i postoji najmanje jedna nezavisna (prediktorska) promenljiva.
Ovaj rad ima za cilj da bliže objasni šta je to logistička regresija, kako i kada se koristi, te kako izgleda regresioni model ukoliko imamo jednu ili više prediktorskih varijabli, šta je to odnos šansi i kada se smatra da je regresioni model dobro prilagođen podacima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese