Odlomak

 

 

1. UVOD

Zakonom o javnim nabavkama uređuje se planiranje javnih nabavki, uslovi, način i postupak javne nabavke; reguliše centralizacija javnih nabavki; uređuje javna nabavka u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga i u oblasti odbrane i bezbednosti; određuje način evidentiranja podataka o javnim nabavkama; određuju poslovi, način rada i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; određuje način zaštite prava u postupcima javnih nabavki i u drugim slučajevima u skladu sa zakonom; uređuju i druga pitanja od značaja za javne nabavke .
Zakon o javnim nabavkama predstavlja značajan pomak u usklađivanju zakonodavstva Republike Srbije s pravom Evropske unije u ovoj oblasti. Poslednje izmene i dopune Zakona stupile su na snagu 12. avgusta 2015. godine osim izmena odredaba člana 51. Zakona koje se primenjuju od 1. januara 2016. godine.
Osnovne institucije u sistemu javnih nabavki, čije poslove, način rada i oblik organizovanja uređuje ZJN su: Uprava za javne nabavke i Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Ujedno, za oblast javnih nabavki značajnu ulogu imaju i Državna revizorska institucija, Komisija za privatno partnerstvo, Agencija za borbu protiv korupcije, Komisija za zaštitu konkurencije i Upravni sud.

Javna nabavka predstavlja pribavljanje dobara, usluga ili radova od strane naručioca na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari