Odlomak

Uvod

Sagledavanjem navedene definicije planiranja poslovanja preduzeća, smatramo da bi planiranje poslovanja i rada preduzeća moglo da se definiše i na sledeći način:
To je organizovana i na naučnim principima zasnovana aktivnost preduzeća, njegovih stručnih tela i organa, kao odgovarajućih poslovodnih organa. Ona je usmerena na predviđanje, odnosno anticipativno utvrđivanje budućih proizvodnih i drugih poslovnih zadataka preduzeća za određeni vremenski period, kao i uslova za njihovo ostvarivanje, a u cilju njihovog predhodnog uzajamnog kvalitativnog, kvantitativnog, vremenskog i prostornog usklađivanja i racionalisanja.
Na osnovu ovoga zaključujemo da planiranje pre svega podrazumeva naučno predviđanje budućeg poslovanja preduzeća. Na osnovu poznavanja objektivnih ekonomskih zakona i načina njihovog delovanja, odnosno na osnovu svih drugih relevantnih činjenica, planiranjem se otkrivaju tendencije i sagledavaju objektivno uslovljena kretanja elemenata reprodukcije u preduzeću u budućnosti.
Planiranje takođe predstavlja organizovanu aktivnost sagledavanja budućeg poslovanja preduzeća od strane precizno definisanih stručnih organa i tela u preduzeću. To je takozvano formalno planiranje, čiji su neposredni rezultati precizno formulisani i sistemski uobličeni odgovarajućim planovima preduzeća. Suprotno ovome, planiranje kao misaona aktivnost, čiji se rezultati zadržavaju isključivo u svesti ljudi, predstavlja neformalno planiranje.
Najčešće se pojam planiranja identifikuje s nekim drugim sličnim pojmovima, kao što su, na primer, predviđanje i prognoziranje. Međutim, mislimo da je to pogrešno, iako navedena tri pojma delimično imaju zajedničku suštinu i sadržinu. Pojam predviđanja možemo posmatrati dvojako. Pod predviđanjem se u najužijem smislu podrazumeva anticipativno sagledavanje budućih događaja, zasnovano na navodnim nadnormalnim sposobnostima nekih izuzetno retkih ljudi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese