Odlomak

UVOD

Osnovna sredstva u preduzeću se iskazuju preko naturalnih pokazatelja ili vrijednosno. Vrijednosni pokazatelji mogu se iskazivati na bazi tekućih ili stalnih cijena.
Vrijednost osnovnih sredstava je vrijednost osnovne imovine preduzeća.
Ona je značajna ekonomska kategorija preduzeća, predstavlja, kako finansijsko-računovodstveni izraz sredstava, tako i izraz kvaliteta ekonomije poslovanja preduzeća.
Osnovna sredstva imaju različite vrijednosti.
Ekonomski gledano, razlikuju se slijedeće vrijednosti osnovnih sredstava:
1. Nabavna vrijednost;
2. Amortizovana vrijednost;
3. Sadašnja vrijednost;
4. Revalorizovana vrijednost.
Nabavnu vrijednost osnovnih sredstava, sačinjava fakturna cijena, uvećana za troškove transporta, troškove montaže i ugradnje, carine, poreze, obučavanje kadrova za rad na odredjenom sredstvu i dr. Nabavna vrijednost se mijenja dok osnovno sredstvo traje, izuzev u prilikama povremenih revalorizacija.
Pravilno i egzaktno utvrdjivanje nabavne vrijednosti osnovnih sredstava je veoma značajno, kako sa stanovišta knjigovodstvene evidencije, tako i sa stanovišta obračuna troškova.
Nabavna vrijednost služi za obračun amortizacije osnovnih sredstava u preduzeću.
Amortizovana vrijednost osnovnih sredstava je knjigovodstveno-tehnička kategorija. Za iznos te otpisane ili amortizovane vrijednosti je umanjena nabavna vrijednost osnovnog sredstva, a pomoću nje se knjigovodstveno stanje prilagodjava stvarnom stanju.                 Amortizovana vrijednost pokazuje koliko je osnovno sredstvo umanjilo svoju vrijednost u dotadašnjem vijeku upotrebe i koliko je od te vijrednosti prenijeto u amortizacioni fond preduzeća.

Sadašnja vrijednost osnovnih sredstava dobija se po odbitku amortizovane vrijednosti od njihove nabavne ili revalorizacione vrijednosti. Osnovna sredstva učestvuju u procesu proizvodnje ukupnom svojom vrijednošću, a na nove proizvode prenose deo svoje vrijednosti, koji odgovara njihovom fizičkom i ekonomskom trošenju.
Sadašnja (knjigovodstvena) vrijednost osnovnih sredstava se razlikuje od vrijednosti osnovnih sredstava po kojoj se ona mogu nabaviti. Sadašnja vrijednost osnovnih sredstava predstavlja neotpisani dio vrijednosti osnovnog sredstva koja se dobija kada se od nabavne cijene odbije amortizovani deo osnovnog sredstva.
Revalorizacija osnovnih sredstava predstavlja ponovno utvrdjivanje vrijednosti osnovnih sredstava. Revalorizacijom osnovnih sredstava uskladjuju se njihove knjigovodstvene vrednosti sa njihovom stvarnom vrijednošću.
Postupak revalorizacije vrši se radi obračunavanja realne amortizacije i radi utvrdjivanja dobiti. Revalorizacija je potrebna radi iskazivanja efekata ekonomije poslovanja. Proces reprodukcije kao uslov podmirivanja potreba čovjeka odvija se u vidu interakcije elemenata proizvodnje: radne snage, sredstava za rad i predmeta rada.
Ovi elementi se ulažu u proces reprodukcije kao određeni upotrebni kvalitet i kao ekonomske vrijednosti. Ulaganje ekonomskih vrijednosti ispoljava se kao: trošenje elemenata proizvodnje i angažovanje kapitala.
Trošenje elemenata proizvodnje kao oblik ulaganja vrijednosti u reprodukciju odvija se tako što radna snaga djeluje pomoću sredstava za rad u tehnološkom procesu na materijal radi dobijanja novog upotrebnog kvaliteta proizvoda.
Elementi proizvodnje kao ekonomske vrijednosti izražavaju se u naturalnom i finansijskom obliku te se njihovo trošenje time određuje.
Veličina trošenja elemenata proizvodnje uslovljena je naturalno izraženim obimom– utrošcima i cijenama sredstava za proizvodnju, odnosno zaradama po jedinici radnikovog rada.
Na taj način posmatrano, trošenje elemenata proizvodnje klasifikuje se kao: -naturalno izraženo trošenje ili utrošci i finansijsko izraženo trošenje ili troškovi.
Ova dva vida ulaganja u obliku trošenja elemenata proizvodnje međusobno se uslovaljavaju kvalitativno i kvantitativno, pri čemu su utrošci svakog od ovih elemenata jedna komponenta, a novčani multiplikatori, druga komponenta podsistema ulaza mezoekonomskog sistema.
Utrošci elemenata proizvodnje uslovljeni su tehničkim faktorima, koji djeluju u datom procesu reprodukcije, kao i organizacionim faktorima odnosno subjektivnim slabostima na polju iskorišćenja uslova privređivanja.
Cijene sredstava za proizvodnju i zarade radnika determinisane su djelovanjem tržišnih zakona robnonovčane privrede, te odnosima u raspodjeli dohotka, kao društvenim faktorima, odnosno organizacionim faktorima u oblastima razmjene i raspodjele kao subjektivnim uticajem radnog kolektiva i upravljača preduzeća. Ž
Iz toga se može zaključiti da su utrošene vrijednosti uslovljene: trošenjem, djelovanjem tržišnih zakona i organizovanjem.
S obzirom na to što se vrijednosti u robnonovčanoj privredi izražavaju cijenama kao tržišnom vrijednošću, troškovi su novčani izraz utroška elemenata proizvodnje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari