Odlomak

UVOD
Poznavanje brojnih i različitih vezivnih materijala jedan je od najvažnijih uvjeta za njihovu uspješnu primjenu pri projektiranju, gradnji i održanju građevnnih objekata. Poznavanje građevinskih, vezivnih materijala znači poznavanje tehnoloških postupaka za njihovo dobivanje i preradu, poznavanje hemijskog sastava, poznavanje njihovih svojstava prije upotrebe, kao i poznavanje svih bitnih promjena koje mogu na ugrađenom, građevnom materijalu tijekom vremena nastati.

 

 
VEZIVNI  MATERIJALI
Veziva kao pojam predstavljaju tvari čija je namjena da spajaju ili povezuju iste ili različite materijale  u kompaktne cjeline. U savremenom graditeljstvu ovaj osnovni pojam, spajanja i povezivanja neobično je važan, jer se na taj način realizira priprava građevinskih materijala kao priprava osnovnih komponenti građevina, a tako se u isto vrijeme osigurava stabilnost i otpornost građenih objekata. Podjela veziva može se izvršiti na više načina, što ovisi o pristupu samoj podjeli, pa se ista može napraviti prema :
•    načinu proizvodnje i temperaturi termičke obrade  sirovine
•    načinu stvrdnjavanja ili očvršćivanja i
•    prema hemijskom sastavu.
Prema načinu proizvodnje i temperaturi termičke obrade sirovine, veziva mogu biti podjeljena na :
•    veziva pripremljena iz prirodnog oblika sirovina bez termičke obrade (glina,ilovača)
•    veziva pripremljena iz prirodnih sirovina termičkom obradom do temperature dehidratacije  (gips ili sadra)
•    veziva pripremljena iz prirodnih sirovina termičkom obradom ili pečenjem do temperature kalcinacije (vapno, hidraulično vapno, magnezitno vezivo i tzv. Sorel cement)
•    veziva pripremljena iz prirodnih sredstava termičkom obradom  do temperature sinteriranja (silikatni ili portland cement)
•    veziva pripremljena iz prirodnih sirovina termičkom obradom ili pečenjem do temperature taljenja (aluminantni cement).
Prema načinu stvdrnjavanja i očvršćavanja veziva se djele na :
•    hidraulična veziva i
•    nehidrauličnna ili zračna veziva.
Nehidraulična veziva su ona veziva koja vežu i stvrdnjavaju djelovanje vode na zraku, a pod vodom ne mogu očvrsniti jer su im produkti reakcija s vodom topljivi spojevi i nestabilni u vodi (ilovača, vapno i gips).
Hidraulična veziva su ona veziva koja vežu i stvrdnjavaju u dodiru sa vodom, svejedno da li se nalaze na zraku ili pod vodom, jer reakcijom sa vodom daju stabilne ili netopljive produkte (sve vrste cementa i hidraulično vapno).
Prema hemijskom sastavu veziva se mogu podjeliti na
•    cement (sve vrste cementa),
•    vapno (sve vrste vapna),
•    gips (sve vrste gipsa), i
•    glinu kao vezivo.
Građevinska veziva su materijali u praškastom stanju koji pomješani sa vodom vežu i očvršćavaju pod vodom (hidrauličan) ili na zraku (zračna veziva). Najčešće osim gipsa koji se koristi u čistom stanju, ovi materijali se mješaju sa internim komponentama, punilima, pijeskom, šljunkom, kamenom, koje povezuju u oblikovanim građevinskim konstrukcijama od čega i potiče naziv-veziva, odnosno mineralna veziva s obzirom na mineralno porijeklo svih materijala. Građevinska veziva su:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese