Odlomak

ABC za početnike u svom poslu

1.Kako osnovati firmu (privredno društvo, preduzetnik)?

 • Procedura osnivanja i uslovi osnivanja

2. Kako voditi firmu, vaše obaveze, mogućnosti, prava?
3. Kako do novca za budući posao?

 • Krediti, kreditna ponuda banaka
 • Pomoć drugih institucija
 • Biznis plan – šta je i čemu služi

 

 

KAKO OSNOVATI FIRMU

 • Privredni subjekti
 • Procedura osnivanja privrednog društva, uslovi osnivanja
 • Privredni subjekti
 • Privredni subjekat je pravno ili fizičko lice koje obavlja delatnost proizvodnje i/ili prometa robe i/ili vršenja usluga na tržištu radi sticanja dobiti.

Privredni subjekat mora biti registrovan u registru privrednih subjekata.
Privreni subjekti su:

 • Privredno društvo
 • Preduzetnik
 • Zadruga i zadružni savez
 • Ostali oblici u skladu sa zakonom

Šta izabrati za sopstveni posao? Koji oblik organizacije? Da li je to privredno društvo ili možda biti preduzetnik?
Preduzetnik je fizičko lice koje je registrovano i koje radi sticanja dobiti u vidu zanimanja obavlja zakonom dozvoljene delatnosti, uključujući i umetničke i stare zanate i poslove domaće radinosti. Preduzetnikom se smatra i fizicko lice upisano u posebni registar, koje u vidu zanimanja obavlja delatnost slobodne profesije uređenu posebnim propisima, ako je tim propisima to određeno.
Preuduzetnik može za obavljanje svoje delatnosti osnovati: ugostiteljsku, trgovinsku, zanatsku i uslužnu radnju, radionicu, kancelariju, biro, servis, agenciju, studio, pansion, apoteku, ordinaciju, kozmetički, frizerski, pedikirski i manikirski salona lepote i sl kozmetički, frizerski, pedikirski i manikirski salona lepote i sl.Svi ovi oblici se jednim menom zovu radnja.
Za sve obaveze iz poslovanja preduzetnik odgovara celom svojom imovinom. Preduzetnik delatnost obavlja pod svojim ličnim imenom, imenom nekog drugog lica ili pod nekim posebnim poslovnim imenom, uz dodatak naziva ’’preduzetnik ’’ ili skraćenice ’’pr ’’. Privredno društvo je pravno lice koje osnivaju osnivačkim aktom pravna i/ili fizička lica radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti. Privredno društvo može obavljati sve zakonom dozvoljene delatnosti, sem delatosti za koje se mora pribaviti saglasnost, dozvola ili drugi akta državnog organa.

 

 

 

OSNIVANJE PREDUZETNIKA
Uslovi koje morate da ispuniteUpis registracije preduzetnika vrši se u Agenciji za privredne registre. Kao osnivač se može pojaviti jedno fizičko lice i u tom slučaju se radi o osnivanju samostalne radnje, ili više fizičkih lica (najviše 10) i u tom slučaju se radi o osnivanju ortačke radnje.
Sam osnivač opredeljuje datum početka rada i upisuje ga u registracionu prijavu. Ukoliko ga ne odredi ili odredi datum koji je raniji od datuma podnošenja registracione prijave, kao datum početka rada uzeće se datum podnošenja registracione prijave.

 

 

 

Potrebna dokumentacija
Uredno popunjena registraciona prijava osnivanja radnje fotokopija lične karte ili pasoša osnivača, odnosno svih ortaka kada se radi o osnivanju ortačke radnje overen potpis zastupnika, overen potpis zastupnika, i dokaz o uplati naknade.
Za registraciju osnivanja naplaćuje se naknada u iznosu od 540,00 dinara na račun br. 840-969627-83, primalac je Agencija za privredne registre, model : 97, poziv na broj : 86-04
Ukoliko se preduzetnik registruje za obavljanje delatnosti za koju se traži saglasnost nadležnog organa kao prethodni uslov registracije, potrebno je podneti i Rešenje nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji.
Prijave se mogu podneti lično u Agenciji, u organizacionim jedinicama Agencije, Opštinama sa kojima Agencija ima ugovor, odnosno putem pošte preporučeno. Registracione prijave se mogu preuzeti sa sajta Agencije
Obaveze koje imate da otvorite radnju

 • Pečat
 • PIB
 • Otvaranje tekućeg računa kod poslovne banke
 • Prijava radnika,vlasnika i preduzeća- APR po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom Fondu prijavu na osiguranje za osnivača. Sve što je rečeno u daljem tekstu za privredno drušvo o obavezama vredi isto i za radnju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari