Odlomak

UVOD

U ovom seminarskom radu obraditi ćemo temu „Antikriznih mjera IMF-a za Bosnu i Hercegovinu“.
Članstvo i obveze Bosne i Hercegovine u Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) naslijeđeni su od Socijalističke federativne republike Jugoslavije (SFRJ) koja je bila jedna od zemalja sudionica Bretton Woodske konferencije 1944. (posvećene uspostavljanju novog međunarodnog financijskog sustava) i zemlja članica MMF-a i Svjetske banke od njihovog osnutka.
Odlukom Izvršnog odbora MMF-a (Odbor izvršnih direktora MMF-a) od 14. decembra 1992. godine konstatirano je da je SFRJ prestala da postoji, čime je prestalo i njeno članstvo u MMF-u. Istodobno su utvrđeni uvjeti pod kojima zemlje sukcesori (SR Jugoslavija, Hrvatska, BJR Makedonija, Slovenija i Bosna i Hercegovina) mogu da naslijede članstvo SFRJ u MMF- u. Prema navedenom, Bosni i Hercegovini je pripalo 13,2% prava i obveza SFRJ.
Izvršni odbor MMF-a, 20. decembra 1995. godine, nakon zaključenja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH (poznat i kao Daytonski mirovni sporazum prema gradu Daytonu u državi Ohio, SAD, gdje je postignut) donosi odluku prema kojoj je Bosna i Hercegovina u potpunosti ispunila uvjete za članstvo u MMF-u .
Iznos naslijeđene kvote je bio 121,2 miliona SDR ili 19,7% dok je nakon jedanaeste opšte revizije kvota, 25. februara 1999. godine, kvota BiH povećana na 169,1 milijun SDR, što čini 0,07% od ukupnog iznosa kvota u MMF-u. Glasačko pravo BiH iznosi 2.428 glasova.
Naslijeđene dospjele obveze su izmirene kreditom odobrenim od MMF-a za koji je BiH tada bila podobna.
Bosna i Hercegovina je u izbornoj grupi (konstituenci) koja ima 165.496 glasova (6,57% od ukupnog broja glasova). Pored BiH, u izbornoj grupi su sljedeće zemlje: Armenija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Gruzija, Izrael, Luksemburg, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Nizozemska, Rumunjska i Ukrajina .
Predstavnike BiH (guvernera BiH i zamjenika guvernera BiH) u Odboru guvernera MMF-a imenuje Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
1. ULOGA CENTRALNE BANKE U BIH

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je u decembru 2002. godine preuzela ulogu fiskalnog agenta Bosne i Hercegovine prema MMF-u od Ministarstva financija i trezora BiH (MFT). Uloga CBBiH je definirana odgovarajućim memorandumom koji se odnosi na članstvo Bosne i Hercegovine u Međunarodnom monetarnom fondu, a potpisali su ga Ministarstvo financija i trezora BiH, entitetska ministarstva financija i Centralna banka Bosne i Hercegovine. S obzirom na to da CBBiH djeluje po principima valutnog odbora, njena uloga fiskalnog agenta BiH prema MMF-u je specifična u smislu da mjenice (promisorne note) u ime BiH emitira Minstarstvo financija i trezora BiH, a dostavlja ih CBBiH na deponiranje.
Uloga CBBiH kao fiskalnog agenta obuhvata:
• Vođenje računa MMF-a i ministarstava financija BiH
• Povlačenje sredstava po odobrenim aranžmanima MMF-a
• Izvršavanje financijskih obveza prema MMF-u
• Osiguranje pokrića od ministarstava financija za obveze prema MMF-u
• Poslove depozitara
• Korespondenciju s MMF-om i ministarstvima financija BiH
Finansijska pozicija BiH za članstvo u MMF-u iskazuje se u mjesečnoj bilanci CBBiH, a konsolidirana bilanca u tromjesečnim i godišnjim financijskim izvješćima, koji se objavljuju na internet stranici CBBiH.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese