Odlomak

Bioremedjacija
Bioremedijacija je skup postupaka za remedijaciju uz primjenu bioloških agenasa. U užem smislu pod bioremedijacijom se smatra remedijacija uz pomoć mikroorganizama, a u širem smislu uz pomoć biljaka.
Bioremedijacija je kombinacija dve reči BIO-kratko od BIOLOŠKI, i REMEDIJACIJA što znači popraviti, izliječiti.
Bioremedijacija je biološka degradacija i detoksikacija zemljišta, površinskih, podzemnih i otpadnih voda i vazduha (procesnih i otpadnih gasova) od štetnih supstanci (i/ili njihova transformacija i razgradnja prije zagađivanja životne sredine), kao što su organski zagadjivači (nafta i derivati nafte, pesticidi, deterdženti, polimeri, fenoli, organski rastvarači,…), vještačka đubriva, teški metali (npr. živa, kadmijum, olovo,…) i drugi toksični elementi i jedinjenja (arsen, cijanovodonik,…), toksični gasovi (kao vodonik-sulfid) i radionuklidi, najčešće i najefikasnije pomoću mikroorganizama.
Bioremedijacija je oblik čišćenja okoline koji se oslanja na biološke organizme poput biljaka, gljiva i mikroorganizama. Ljudi su ovu tehniku koristili vijekovima, a krajem 20. vijeka, počinje da se primjenjuje na širi asortiman ekoloških problema u cijelom svijetu.
Ljudi često koriste termin “fitoremedijacija” kada se govori o bioremedijaciji biljkama, i “mikoremedijacija” kako bi razgovarali o situacijama u kojima se koriste gljive, a termin “bioremedijacija” se odnosi na korištenje mikroorganizama kao što su bakterije, protozoe, i tako dalje.
U svakom slučaju, cilj je iskoristiti prirodne osobine organizma da se bavi ekološkim problemima ili da se koristi genetski modifikovan organizam koji se može nositi sa situacijom u okruženju. Mnoge bakterije razgrađuju toksine u sklopu njihovih normalnih metaboličkih procesa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 31 stranica
  • Hemijske, biološke i radiološke štetnosti Dr.sc. Aldina Kesić, docent
  • Školska godina: Dr.sc. Aldina Kesić, docent
  • Skripte, Zaštita na radu
  • Bosna i Hercegovina,  Tuzla,  UNIVERZITET U TUZLI - Rudarsko geološko građevinski fakultet  

Više u Skripte

Više u Zaštita na radu

Komentari