Odlomak

1. UVOD

Planiranje je proces donošenja planskih odluka o ciljevima, politikama, strategijama,programima i planovima. Ciljevi su željene situacije i stanja, poslovna politika precizira stavove, načela i principe kojima se usmerava odlučivanje i akcije. Strategija definiše bazični način ostvarivanja ciljeva. Program specifira zadatke koji konkretizuju ciljeve, vreme potrebno za realizaciju i faktore proizvodnje potrebne za ostvarenje. Plan je kvantitativno i kvalitativno izražen zadatak preduzeća koji treba ostvariti.
Biznis  plan predstavlja definisan pravac akcije u određenom vremenskom period kojim se ostvaruju ciljevi poslovanja preduzeća odnosno odabranog koncepta poslovanja. Biznis plan predstavlja osnovni alat preduzetnika i zadatak mu je da odredi način realizovanja postavljenih ciljeva.  Izradom biznis plana smanjuje se mogućnost tržišnih grešaka. Svaka poslovna aktivnost treba da se sagleda do kraja  moraju se jasno definisati odgovornosti.
Poslovno planiranje obuhvata tri vrste planiranja:
1)    Strategijsko ( rade ga vlasnici i vrhovna uprava)
2)    Taktičko (radi ga vrhovna uprava i  srednji nivo upravljanja)
3)    Operativno ( radi ga srednji nivo – prva linija upravljanja)
Poslovni plan je namenjen onima:
1)    koji započinju novi posao ( biznis )
2)    razvijaju postojeći posao ( biznis )
Poslovni plan ima tri osnovne funkcije:
1)    objašnjava preduzetničku viziju u pisanoj formi,
2)    demonstrira primenu strategije,
3)    privlači kreditore i investiture.
Poslovni plan je od koristi:
1)    samim preduzetnicima,
2)    potencijalnim akcionarima,
3)    bankarima,
4)    dobavljačima, kreditorima, distributerima….
5)    strateškim partnerima,
6)    društvenoj zajednici.
Poslovni plan obuhvata:
1)    Sadržaj i projekciju osnovnih finansijskih izveštaja,
2)    Ocenu efekata, po osnovu planiranih ulaganja.
Osnovni elementi biznis plana pokrivaju osnovne poslovne strategije. Opisom svake strategije dobijaju se elementi biznis plan ate su strategije međusobno zavisne i konzistentne sa osnovnim ciljevima.
Elementi biznis plana su:
-marketing strategija,
-strategija proizvodnje,
-strategija istraživanja i razvoja,
-strategija organizacije i upravljanja,
-finansijska strategija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari