Odlomak

UVOD

Da bi govorili o carinskom sistemu Srbije, neophodno je objasniti sam pojam sistem. Sistem je jedna zaokružena pravna celina koja je uzajamno povezana i međusobno zavisna od delova i elemenata. S obzirom na zakonitosti koji vladaju udruštvu, ova je celina je produkt delovanja zakona o dijalektičkoj povezanosti i uzajamnoj zavisnosti pojava u društvu, onda zakona o jedinstvu suprotnosti i određenih zakonitosti razvoja nacionalne privrede.
Carinski sistem je samo jedan podstitem jednog velikog sistema tj. sistemskog okruženja. Inače, ciljevi ovog podsistema koji definiše samostalno su povezani sa realizacijom ciljeva definisanih sa ukupnim sistemom.
Ako pođemo do ovakvog shvatranja ovog pojma, carinski sistem je jedno dijalektičko jedinstvo naučno utvrđenih saznanja o osnvnnim delovima i institutima (carinska roba, carinsko podrčje i dr.) i određenog broja iinstrumenata kojima se realizuju njegovi ciljevi. Kao što smo rekli, carinski sistem je podsistem šireg sistema međunarodnih ekonomskih odnosa, i on svoju funkciju ostvaruje u skladu sa interesima i cijevima koje ima taj širi sistem određene zemlje. Ako se carinski sistem posmatra sa pravnog aspekta, carinski sistem je deo pravnog sistema određene zemlje. On nastaje kao carinski suverenitet tj. pravo države da samostalno pravnim odlukama regulisanje svog podsistema. Država to realizuje donošenjem raznih zakona, zatim podzakonskih akata i drugih propisa kojima se utvrđuju instituti i instrumeti cariskog sistema. Ukoliko se pođe od ovakvog pristupa, onda se carinski sistem može definisati kao jedistvo carinskog sistema kao naučne discipline i vezujući deo ekonomskog i pravnog sistema određene zemlje kojima se realizuju konkretni ciljevi sistema.

 
Carinski sistem kao integralni deo privednog sistema

Carinski sistem predstavlja deo pravnog sistema jedne zemlje. On definiše pravila po kojima se moraju vladati domaća pravna i fizička lica koja uspostavljaju ekonomske odnose sa inostranstvom u oblasti carinske zaštite domaće proizvodnje. Pošto su konkretni poslovi izvoza i uvoza roba i usluga dvostrani odnosi između domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, onda se propisi iz oblasti carinskog isistema odnose na postupak i obavezno pravno ponašanje i to kako stranih pravnih tako i stranih fizičkih lica.
Carinski sistem mora da bude usklađen sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim sistemskim rešenjima u drugim podsistemima kao što su: spoljna trgovina. porezi, monetarizam i dr.
On se bazira na carinskom suverenitetu kao neprikosnovenom pravu jedne samostalne, suverene državae. Njeno je autonomno pravo da reguliše sistem carinske zaštite domaćeg ekomskog prostora. Svoj suverenitet država ostvaruje donošenjem određenih zakona i propisa iz oblasti cariskog sistema.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ostalo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese