Odlomak

Uvod

Tema mog maturskog rada je „Dispečerska služba u putničkom i teretnom saobraćaju „. Saobraćaj predstavlja organizovano kretanje transportnih jedinica na zajedničkoj mreži i ona je posljedice primijenjene tehnologije i potrebe za prevozom (transportom). Saobraćaj nije privredna djelatnost i ne donosi ekonomsku korist, već izaziva štetu kroz utrošak energije za kretanje i kroz druge negativne efekte (ugrožavanje okoline, saobraćajne nezgode, saobraćajna zagušenost itd.). Dispečerska služba je organizator izvršenja transportnih procesa i brine se da ugovoreni transportni zadaci budu obavljeni na vrijeme i kvalitetno. Rad dispečerske službe
obuhvata:

  •  izbor vozila i njihov raspored na prevozne zadatke;
  •  pripremu dokumentacije za izvršenje;
  •  izbor prevoznog puta (itinerera) i njegovo unošenje u putni nalog;
  •  operativno praćenje kretanja vozila naročito u transportu na dužim relacijama;
  •  izdavanje akontacija za kupovinu goriva i dnevnice za službeni put;
  •  prijem dokumenata po izvršenom prevozu uz kontrolu putnih naloga, tahografskih podataka i dokumenata o prevozu tereta;
  •  kontrola računa za utrošak goriva i maziva

U ovom radu opisat ću za šta je sve to zadužena dispečerska služba u putničkom i u teretnom saobraćaju.

1.    Dispečerska služba u putničkom saobraćaju

1.1    Slobodni drumski transport

Pod slobodnim drumskim transportom podrazumijeva se transport po potrebi, od slučaja do slučaja kako za prevoz putnika, tako i za prevoz robe. Kod ove vrste transporta sporazumno se određuju obaveze između prevoznika i korisnika za svaki pojedinačni slučaj.Kod transporta putnika od slučaja do slučaja vozilo koje vrši transport nosi na prednjem desnom dijelu vjetrobrana tablicu sa oznakom “slobodna vožnja”.
Drumski transport robe pretežno se vrši od slučaja do slučaja dok je autobuski prevoz putnika pretežno linijski. Kod slobodnog drumskog prevoza uslovi transporta određuju se ugovorom (elementi prevoza, početno i završno mjesto, relacije prevoza, trajanje prevoza, režim prevoza, cijena prevoza itd.). Slobodni prevoz se obavlja na zahtjev korisnika prevoza u kome se utvrđuju relacija i cijena prevoza, kao i drugi uslovi prevoza ugovorom između prevoznika i korisnika prevozne usluge.
Slobodni drumski transport može biti: javni, za vlastite potrebe, domaći, međunarodni, putnički i taksi prevoz. Ovaj prevoz obavlja se prema važećim domaćim i međunarodnim pravnim propisima.
Slobodni vanlinijski prevoz putnika i stvari može imati prevoznik koji ima najmanje jedno vozilo u vlasništvu a ispunjava odgovarajuće tehničke-eksploatacione uslove.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese