Odlomak

Predmet istraživanja u radu je analiziranje metoda fundamentalne i tehničke analize HoV na primeru kompanija koje se kotiraju u okviru indeksa Belex 15. Cilј istraživanja jeste dolaženje do niza konkretnih informacija, u praksi testiranih, o mogućnostima unapređenja efikasnog upravljanja portfoliom sa posebnim fokusom na optimalni odabir tehnika i metoda fundamentalne i tehničke analize HoV. Fundamentalna analiza HoV bavi se u osnovi izučavanjem ekonomskih, političkih i socijalnih pokazatelja nacionalne ekonomije sa ciljem da se predvide kretanja na finansijskom tržištu u budućnosti. Za razliku od fundamentalne, tehnička analiza proučava istorijske i aktuelne podatke o cenama i obimu sa namerom da se predvide aktivnosti na tržištu u budućem periodu. Dakle, istorijski podaci o cenama su osnova i najčešće korišćeni podaci tehničke analize. Metodologija korišćena u istraživanju obuhvata metode analize, sinteze, eksplorativne i induktivno-deduktivne tehnike. Zbog velikog broja informacija koje se mogu dobiti korišćenjem svih metoda i tehnika, u radu ćemo prikazati najoptimalniju kombinaciju pokazatelja fundamentalne i tehničke analize koji će biti u funkciji efikasnog upravljanja portfoliom.

Rating: 2.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Naučni radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese