Odlomak

UVOD

Uviđaj je procesna radnja koju preduzimaju nadležni i ovlašćeni organi, kad je radi utvrđivanja i razjašnjenja za postupak važnih činilaca potrebno neposrednoopažanje službene osobe. Zbog činjenice da je opažanje čulom vida najčešćesadržaj uviđaja, ta je radnja i nazvana uviđajem.

Za saobraćajnu nezgodu možemo reći da je to ona nezgoda da putu u kojoj jeučestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj su jedna ili više osoba poginuleili povređene ili je izazvana materijalna šteta.

Kada dođe do saobraćajne nezgode, mora se obavestiti dežurna služba MUP-a, a ona dalje obaveštava istražnog sudiju i najbližu zdravstvenu ustanovu ( ako ima povređenih). Istražni sudija dalje obaveštava javnog tužioca koji može, ali i ne mora,pristupiti na mesto nezgode. Dežurna služba MUP-a , odmah nakon primljene informacije o nezgodi obaveštava najbližu patrolu policije, kako bi ta ekipa prva stigla u cilju osiguranja mesta nezgide sve do izlaska službene ekipe koja će izvršiti uviđaj.

Iz službe MUP-a na mesto nezgode izlazi kriminalistički tehničar i ovlašćeni radnik, čiji je zadatak da pruži pomoć istražnom sudiji u obavljanju uviđaja. Isto tako,ta će ekipa napraviti skicu mesta nezgode i fotoelaborat. Učestvovanje nekih drugihosoba u obavljanju uviđaja nije obavezno, ali je moguće. Međutim, mogućnost datužilac, oštećeni, okrivljeni i advokat prisustvuju uviđaju realna je kad se uviđaj obavlja u fazi istrage ili u fazi glavne rasprave. Radnici organa unutrašnjih poslaovaovlašćeni su da izvrše uviđaj u izuzetnim prilikama . Na osnovu odgovarajućihodredaba Zakona o krivičnom postupku, oni mogu da u hitnim slučajevima, kad senemože čekati dolazak istražnog sudije, i sami izvršiti uviđaj. Po pravilu, oni moguizvršiti veštačenje na mestu nezgode ako postoji opasnost da se zbog protekavremena kasnije nebi moglo uspešno izvršiti. Organi policije ne mogu izvršitiobdukciju i ekshumaciju leša, već je to isključico u domenu nadzora istražnog sudije.

U praksi se istražni sudija, javni tužilac i organi policije dogovore u kom ćeslučaju, pri kojoj vrsti i tipu nezgode biti obavešten istražni sudija , a u kom će slučajuorgani policije izvršiti sami uviđaj. Na kraju uviđaja istražni sudija sastavljaodgovarajući zapisnik o uviđaju, koji se nakon prikupljanja ostale dokumentacije odslužbe MUP-a ( krivična prijava, plan mesta nezgode, fotodokumentacija, službene beleške o saslušavanju učesnika u nezgodi i dr.) dostavlja tužilaštvu radi odluke opodnošenju zahteva za istragu. Ako tužilaštvo oceni, prema materijalima, da nemaelemenata krivičnog gonjenja – to se, ako ima elemenata prekršaja, može dostavitisudiji za prekršaje.
Često se u praksi dokumentacija o prekršaju izravno dostavi sudijiza prekršaje. Dokumentacija obuhvata izveštaj o učinjenom prekršaju i zahtev zapokretanje prekršajnog postupka. Osim uviđaja, kad ga u pretkrivičnom postupku obavlja istražni sudija ili poovlašćenju istražnog sudije
organ policije, postoje i ostali niži stepeni saobraćajnenezgode kad je nužno obavljanje radnji vezanih za uviđaj.

Kao drugi stepen saobraćajne nezgode možemo navesti onu nezgodu u kojojnema povređenim, ali je materijalna šteta veća od granice određenog iznosa. U tomslučaju uviđaj obavlja ovlašćeni radnik MUP-a, a kako se ne radi o pretkrivičnompostupku, dokumentacija ne nosi naziv “zapisnik o uviđaju” već “službena beleška”.U slučaju da u saobraćajnoj nezgodi nema povređenih, a materijalna šteta je manja od određenog iznosa, dužnost je vozača u nezgodi da razmene podatke i da popuneevropski obrazac o nezgodi, te da što pre uklone vozila sa kolovoza. Zadnji stupanjsaobraćajne nezgode je kada nema povređenih, a oštećeno je, po pravilu, samo jedno vozilo.
U ovom stepenu saobraćajne nezgode radi se o specifičnim elementimanastanka saobraćajne nezgode. Uviđaj se radi na zahtev oštećenog. Na mestonezgode izlazi sudija područnog suda i oštećeni radi sastavljanja zapisnika o uviđajukoji služioštećenom kao osiguranje dokaza. Sudac može po potrebi uzeti i veštaka.Taj se tip uviđaja obavlja izvan raspravnim postupkom na zahtev oštećenog.

 

 

 
ZNAČAJ UVIĐAJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA

Uviđaj saobraćajne nezgode treba da omogući:

1) analizu konkretne saobraćajne nezgode u cilju zadovoljenja pojedinačnih interesa i
2) analizu stanja bezbednosti saobraćaja u cilju shvatanja postojećeg stanja i projektovanja optimalnih upravljačkih mera.

Uviđaj saobraćajne nezgode je osnova sudskog procesa i treba da omogući efikasan sudski proces. Sa druge strane, uviđaj treba da omogući i pravilno evidentiranje, odnosno praćenje
stanja bezbednosti saobraćaja. Ova dva aspekta su vrlo različiti. Naime, u sudskom procesu se utvrđuju okolnosti nastanka saobraćajne nezgode s ciljem donošenja pravične presude ili rešenja o toj nezgodi. Posebno se vodi računa da se presuda temelji samo na činjenicama koje su nesumnjivo dokazane. Ipak, brojne važne činjenice u vezi uslova koji su prethodili nezgodi i uvezi same nezgode nikada se ne utvrde u sudskom procesu. A za analizu stanja bezbednosti saobraćaja i za projektovanje kontramera, bilo bi značajno znati i ove činjenice.

 

 

 

ZNAČAJ UVIĐAJA ZA ANALIZU KONKRETNE SAOBRAĆAJNE NEZGODE

Kvalitetno vršenje uviđaja bi trebalo da obezbedi efikasan sudski proces u vezi saobraćajne nezgode. Cilj ovog procesa je precizno i pouzdano utvrđivanje svih važnih okolnosti nastanka nezgode, a posebno propusta koji su doprineli nastankunezgode i njenih posledica:

  • propusta koji su u vezi sa stvaranjem opasne situacije,
  • propusta koji su u vezi sa mogućnošću izbegavanja nezgode i
  • propusta koji su u vezi sa veličinom posledica nezgode.

O nezgodi odlučuje sud. Nezgoda se analizira tako što se analiziraju njene posledice. Da bi sud stekao uvid u posledice nezgode, neophodno je da stručna i objektivna (uviđajna) ekipa, (što pre) ode na lice mesta, da fiksira zatečeno stanje i sačini uviđajnu dokumentaciju koju će dostaviti sudu. Sud će, polazeći od uviđajne dokumentacije, analizirati nezgodu i utvrditi sve važne činjenice u vezi nastankanezgode.
Dakle,uviđaj je deo jedinstvenog sudskog procesa i samo tako ga trebatretirati.Svako izolovano posmatranje uviđaja, a posebno pojeftinjenje uviđaja (na račun kvaliteta fiksiran
ja lica mesta) dovodi do značjnog poskupljenja sudskogprocesa, čini sudski proces neefikasnim, a konačne stavove (rešenja i presude) nepreciznim, a nekad i pogrešnim.
Treba imati u vidu da je učestvovanje u nezgodi značajan događaj u životu pojedinca,u životu njegove porodice, pa i šire zajednice. Saobraćajna nezgoda često menja živote ljudi i oni su veoma osetljivi na mogućnost utvrđivanja istine u vezi nezgode.
Teško je učesnicima nezgode objasniti da rutina i nesavesnost radnika na uviđaju mogu dovesti do nekvalitetne dokumentacije, te da zbog toga ne mogu efikasno ostvariti svoja prava.
Mada je najveća greška da neko ko nije kriv odgovara za nezgodu, greške se čine i kad ometemo utvrđivanje odgovornosti krivaca za nezgodu, pa krivce ne možemo adekvatno da kaznimo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari