Odlomak

Ovaj diplomski rad posvećen je jednom od mogućih načina obrade temstske jedinice „Toplota” u
razrednoj nastavi . Pored objašnjenja pojave toplote posebna pažnja u radu posvećena je
nastavnim metodama koje se koriste u nastavi fizike. Osnovna ideja je da se sadržaji fizike i
hemije predaju upotrebom savremenih nastavnih metoda, zasnovanih na primeni jednostavnih
ogleda, koje podstiču kreativnost i radoznalost učenika, kao i usvajanje osnovnih pojmova
prirodnih nauka na jednostavan i zanimljiv način.
U radu je prikazana opšta teorija toplote, kako sa fizičkog tako i hemijskog aspekta, kao i
funkcionalna zavisnost između veličina kojima se opisuju toplotne pojave. Opisani su
jednostavni eksperimenti pomoću kojih se mogu obraditi osnovni pojmovi o toploti.
Eksperimenti su odabrani tako da svaki reprezentuje neku osobinu toplote.

Umesto klasičnih predavanja i učenja napamet, jednostavnim ogledima se omogućuje učenicima
da sami uđu u svet nauke, da logički razmišljaju, da postavljaju hipoteze, da ih provere i na kraju
da dođu do rešenja, ali na nivou koji učenici mogu da razumeju. Prednost jednostavnih ogleda je
u tome što se lako izvode, zanimljivi su, i konstruišu se od materijala koji se mogu naći u
svakodnevnoj upotrebi. Njihovo izvođenje doprinosi produbljenju teorijskog znanja učenika,
povećanju stepena aktivnosti učenika i njihovoj samostalnosti u radu, sposobnosti planiranja, kao
i sitcanju tehničke kulture, što je u današnjem životnom okruženju veoma važno.
Pristup prirodnim naukama kroz eksperimente, učenicima omogućuje da nauče kako da
formulišu hipoteze i donose zaključke. Kao rezultat učenici razvijaju osećaj za timski rad, rad u
grupi i dijalog koji se bazira na argumentima i činjenicama.
U zaključku su date opšte napomene i zapažanja vezana za metodički pristup obradi teme.
Cilj rada je celovitno objašnjavanje pojave toplote, povezivanja teorije i prakse i formiranje
naučnog pogleda na svet koji nas okružuje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Fizika

Više u Hemija

Više u Obrazovanje

Komentari

Click to access the login or register cheese