Odlomak

Uvod

Hartije od vrednosti* predstavljaju dokumente kojima se obećava isplata novca, kamate, zarade ili dividende. Sam papir koji predstavlja hartiju od vrednosti nema neku posebnu vrednost. Pošto se pravo na koje se odnosi hartija od vrednosti ne moze vršiti ni prenositi bez te hartije, ona u pravnom prometu dobija onu vrednost koju ima to pravo. Hartije od vrednosti u užem smislu su investicioni instrumenti, odnosno one hartije od vrednosti kod kojih postoji rizik ulaganja koji se kompenzuje potencijalnom zaradom. U ovoj grupi hartija nalaze se akcije, obveznice, opcije, drugi derivati . Ove hartije su izraz ili vlasničkog (akcije) ili indirektno vlasničkog (opcije) ili kreditnog (obveznice) aranžmana. One se prodaju i kupuju na specijalizovanom finansijskom tržištu tj. tržištu kapitala i predstavljaju najznačajniju grupu finansijskih instrumenata kojima se trguje na finansijskim tržištima. U širem smislu, hartijama od vrednosti pripadaju i instrumenti kredita i plaćanja, kao što su čekovi, menice, skladišnice, konosmani i slično. Prema propisima Srbije hartije od vrednosti može emitovati savezna država, republika članica, pokrajina, grad, opština, i drugo pravno lice.

 

 

 

Sadržina hartija od vrednosti
Svaka hartija od vrednosti mora da poseduje određena svojstva, odnosno mora da ispuni tri uslova :

  • da je u pisanoj formi
  • da je u toj ispravi sadržano neko građansko (najčešće imovinsko) pravo
  • da je postojanje i ostvarenje imovinskog prava povezano sa postojanjem hartija od vrednosti

Hartije od vrednosti u savremenom prometu mogu da igraju razne uloge i da se pojave kao sredstva plaćanja, kredita, obezbeđenja potraživanja, robnog prometa i slično. Svaka hartija od vrednosti mora da sadrži sledece elemente:

  • Oznaka vrste hartije od vrednosti
  • Naziv i sedište izdavaoca hartije od vrednosti
  • Tačno utvrđenu obavezu izdavača hartije od vrednosti
  • Mesto, datum i serijski broj izdavanja hartije od vrednosti
  • Potpis izdavaoca hartije od vrednosti ili faksimil potpisa

Kod hartije od vrednosti postoje dva prava:

  •  pravo na hartiji
  •  pravo iz hartije.

Pravo na hartiji je: pravo svojine ili pravo zaloge koje za svoj objekt ima hartiju kao telesnu pokretnu stvar. Pravo iz hartije je, po svojoj pravnoj prirodi : stvarno pravo (npr. pravo svojine na robi predatoj brodaru na prevoz i opisanoj u konosmanu) ili neko obligaciono pravo (npr. najčešće pravo na isplatu sume novca) ili neko člansko pravo (npr. pravo učešća).
Pravo na hartiji je inkorporisano (utelovnjeno) u samoj hartiji i ne može se ostvariti bez nje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari