Odlomak

 Uvod

Opšte povećanje cena zove se inflacija. Inflacija je jednostavno povećanje prosečnog nivoa cena, a cena je stopa po kojoj se novac razmenjuje za robu ili uslugu. Razumeti inflaciju znači razumeti šta je novac, kako deluje na ponudu i tražnju i kakav uticaj ima na ekonomiju.

Inflacija kao ekonomski fenomen javlja se kao sintetizovan izraz stanja narušenog ekonomskog zdravlja nacionalne privrede. Teorijski i empirijski gledano, postoji visok stepen saglasnosti istrazivača da inflacija nastaje i traje kao posledica višestranih uzroka koji se međusobno uslovljavaju i prepliću. Najčešće se izražava kao inflacija tražnje, inflacija troškova, uvozna inflacija, strukturna inflacija, a u našim uslovima pravo građanstva dobilo je pojam inflacije uslovljene političkim ciniocima.

Visok nivo inflacije u svom nominalnom izrazu jednako razorno utiče na obezvređivanje vrednosti privrednih rezultata, bez obzira koji je od pomenutih uzroka, ili svaki od njih u određenoj meri uslovio njeno kretanje i nivo. Osnovni uticaj na inflaciju u našim uslovima u proteklom periodu imaju monetarnni činioci. Međutim, izuzetno snažan uticaj na postojeće stanje imaju i nemonetarni činioci kao sto su znatne  razlike u stepenu razvijenosti privredne strukture, čestim izmenama u podsistemima privrednog sistema i privrede kao celine, rastu svih oblika potrošnje iznad ostvarenog dohotka i drugo. Svaki od pomenutih faktora generira inflatorno ponašanje u reprodukciju, a to se reflektuje u opštoj stopi rasta cena, ili sumom povećanih dobitaka.

 

         Pojam, poreklo i razvoj inflacije

Upotreba reči „inflacija“ u ekonomiji je novijeg datuma. Izraz „inflacija“ potiče od latinske reči INFLATIO što u prevodu znači naduvavanje. Za vreme Građanskog rata (1861-1865), u SAD pojavio se izraz „inflacija“ kada je Vlada u cilju finansiranja rata preterano izdavala nekonvertibilne novčanice – GREENBACKS.

U monetarnoj literaturi i enciklopedijama može se naći da je reč inflacija prvi put štampana u delu „Velika papirna obmana ili približavanje finansijske eksplozije“ Aleksandra Demlera 1964.godine u kojoj se usled Građanskog rata u  Americi predviđala finansijska katastrofa kada je nastalo naduvavanje novčanog prometa, što je za posledicu imalo veliki porast cena.

Inflacione pojave su bile često vezane za pojave velikih ratova, jer u tim situacijama dolazi do nestašice roba i snažnog rasta cena, a sve to usled preterane emisije novca za finansiranje ratova.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese