Odlomak

Uvod

U svakoj organizaciji obavlja se veliki broj poslova, koji su različiti po obimu, složenosti, odgovornosti i vremenu potrebnom za njihovo obavljanje. Za obavljanje poslova potreban je odgovarajući broj, struktura i radne sposobnosti kadrova.

Ljudi, njihove potrebe, motivacija i zadovoljstvo sve više postaju središte pažnje menadžmenta ljudskih potencijala. Preovlađuje shvatanje da ljudski kapital predstavlja glavno oruđe konkurentske sposobnosti i prednosti na globalnom tržištu.

Ljudi su osnov za funkcionisanje svake firme. Kako je poznato da ljudi najbolje obavljaju
onaj posao koji vole, zadatak menadžera je da otkrije koja znanja i sposobnosti posjeduju zaposleni u firmi. Na osnovu toga, mora da rasporedi zaposlene na ona radna mesta na kojima će njihove osobine najbolje doći do izražaja, gdje će zaposleni biti u mogućnosti da upotrjebe sva svoja znanja, veštine i iskustva i time da doprinesu efikasnom poslovanju firme, tj. njenom uspehu na tržištu.
 

 

 

Kadrovska politika

„Potrebni kadrovi organizacije se planiraju na izabranim principima:

Princip 1 – Postizanje zadovoljstva korisnika- se primenjuje zbog zahteva da osoblje organizacije, koje obavlja poslove koji utiču na kvalitet rezultata procesa, mora da bude osposobljeno u pogledu obrazovanja, obuke, znanja i iskustva.

Princip 2 – Aktivirati celokupno rukovodstvo- se primenjuje zbog zahteva da organizacija mora da definiše potrebnu osposobljenost osoblja, koje obavlja poslove koji utiču na kvalitet rezultata procesa.

Princip 3 – Aktivirati sve zaposlene – se primenjuje zbog zahteva da organizacija mora da osigura da zaposleni budu svesni relevantnosti i važnosti svojih aktivnosti i načina na koji oni doprinose ostvarivanju ciljeva kvaliteta.

Princip 4 – Primenjivati procesni pristup- se primenjuje zbog zahteva da organizacija mora da obezbedi obuku ili preduzme druge akcije da se zadovolje ove potrebe kao i da ocenjuje efektivnost preduzetih akcija.

Princip 5 – Donositi odluke zasnovane na argumentima- se primenjuje zbog zahteva da organizacija mora da održava odgovarajuće izveštaje o obrazovanju, obuci, znanju i iskustvu.“

Kadrovska politika predstavlja značajan segment organizacionog menadžmenta. Ona obuhvata skup mera za pronalaženje, izbor kadrova i upravljanje kadrovskim razvojem organizacije. Da bi povećala svoju efikasnost, svaka organizacija mora da ima razvijen sistem za istraživanje, planiranje i praćenje razvoja kadrova. Istraživanje razvoja kadrova treba da obuhvati: prilive-zapošljavanje, obuku, motivaciju, radno angažovanje, stručno napredovanje, promociju, inovaciju znanja i fluktaciju kadrova.

Ciljevi razvoja organizacije mogu se realizovati samo adekvatnom strukturom i kvalitetom kadrova. Kadrovi određuju potencijal svakog elementa organizacione strukture. Ukupnost kvantitativne i kvalitativne strukture kadrova, raspoređenih u okviru pojedinih elemenata formalne strukture organizacije, čini kadrovski sistem organizacije. On se sastoji od međusobno povezanog skupa pojedinaca i grupa, raspoređenih na određene poslove i radne zadatke.

Potrebe za kadrovima su sintetički izraz ukupnog razvoja organizacije. Struktura potreba za kadrovima zavisi od brojnih činilaca, kao što su: razvoj tehnologije, razvoj organizacije rada, struktura proizvoda ili usluga, razvoj obrazovnog procesa, stance nezaposlenosti i dr. Struktura potreba za kadrovima zavisi od ciljeva razvoja organizacije, ostvarenog i planiranog razvoja rada.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese