Odlomak

VI. NJEMAČKI GRAĐANSKI ZAKONIK

12. Kako i kada je nastao Njemački građanski zakonik (Nastanak)

a) Nakon ujedinjenja Njemačke 1871., nije odmah uspostaljen jednoobr. pravni sistem (u nekim zemlj. Nastavljena je primjena ranijeg prava – Saksonija, Rajnska)
b) Potreba za unifikacijom prava za čitav prostor Carstva postaje sve veća, pa se uspostavlja mehanizam za ujednačavanje prava (Od 1873. zakoni su se mogli donositi za bilo koju oblast građanskog prava, a 1877. je formiran Vrhovni savezni sud sa nadležnošću u oblasti krivičnog i trgovačkog prava.

c) Prvi Njemački krivični zakonik (baziran na Pruskom krivičnom zakoniku iz 1851), proglašen 1871. (Predstavljao je reprodukciju zakonika Sjeverno-njemačke konfederacije, a ovaj, opet, bio baziran na Pruskom krivičnom zakoniku iz 1851.)

d) Početak izrade građanskog zakonika – 1874. – formirana komisija od 11 članova

e) Nakon 13 g. rada, komisija je izradila nacrt za¬k., koji je objavljen 1888. i dat na javnu raspravu (kritika: oslonac na rimsko pravo, suviše apstraktan)

f) Nova komisija koja je imala zadatak da revidira i pojednostavi jezik nacrta zakonika, formirana je 1890.

g) Revidirani nacrt Zakona je završen 1895. i u primjeni je od 1. 1. 1900. g.

13. Sastavni dijelovi i sadržaj Njemačkog građanskog zakonika (Sistem)

a) Njemački Građanski zakonik ima 2.385 članova, podijeljenih u pet knjiga

– 1. Opšti dio: o licima, definiciji stvari, klasifikaciji pravnih poslova, rokovima i zastari, vršenju prava, samoodbranj i samopomoći, te davanju sigurnosti.
– 2. Obligaciono pravo: o sadržaju obligacija, obligacionim odnosima na osnovu ugovo¬ra, prestanku obligacionih odnosa, prenosu potraživanja, preuzimanju du¬govanja, te pojedinim obligacionim odnosima.
– 3. Stvarno pravo: stvari, vlasništvo, posjed, služnosti i sl.
– 4. O porodičnom pravu uključujući pitanja braka, po¬rodice i starateljstva.
– 5. Propisi nasljednog prava, te pitanja zakonskog nasljeđivanja, testamenta isl.

b) Raspored građe – na tradiciji njem. pandekističke škole (zbog ovakvog izlaganja, određ. odr. moraju se čitati u svjetlu drugih odredaba u zakonu)

-Ovakav sistem podjele građanskopravnih propisa predstavljao je tradiciju pandektističke škole u Njemačkoj.
– Zbog usvojenog sistema izlaganja materije potrebno je određene odred¬be sadržane u ovom zakoniku čitati u svjetlu drugih odredaba koje se bave tom materijom. (Naprimjer, za rješevanje određenog spora koji se tiče kupo¬prodaje, moraju se uzeti u obzir odgovarajući članovi Opšteg dijela, zatim odredbe o obligacijama, zatim opšti propisi o ugovorima i, konačno, propi¬si koji se tiču samog ugovora o kupoprodaji).

14. Izvori Njemačkog građanskog zakonika

a) Dva glavna izvora Njemačkog građanskog zakonika su rimsko pravo i njemački običaji

– (1) Rimsko pravo je prisutno u njemačkim zemljama kao re¬zultat recepcije koja je izvršena u kasnom srednjem vijeku i u rano moderno doba.
– Uticaj rimskog prava vidljiv je posebno u dijelu Njemačkog građan¬skog zakonika koji se bavi obligacijama.
– (2) Njemački običaji, koji su oblikovali propise u oblasti porodičnog i na¬sljednog prava.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari