Odlomak

Pod pojmom berza podrazumijeva se stalno mjesto trgovanja na kojem se, prema strogo određenim pravilima kupuje određena roba. Samo ime berza ima više tumačenja: jedni smatraju da potiče od francuske reči „bourse”, koja je označavla mjesto gdje su se sastajali trgovci, drugi smatraju da potiče od italijanske riječi „borsa”, što znači kesa ili novčanik, a treći da potiče od grčke reči „byrsa”, što znači oderanu kožu. Neki su opet mislili da termin berza potiče od imena bogate porodice Van der Burse iz Briža, ispred čije se kuće nalazila jedna od prvih berzi. Prema ovome, prvi tragovi organizovane berze javljaju se u XV veku. Međutim, moderne berze kakve danas poznajemo počinju svoj razvoj krajem XVIII vijeka.

Berza se definiše kao regulisano i organizovano sekundarno tržište hartija od vrijednosti, sa strogo utvrđenim pravilima trgovanja, opštim kriterijumima za
prihvatanje hartija od vrijednosti kojima će se trgovati, kao i sa kriterijumima
kojima se definiše pitanje članstva na berzi. Iz navedene definicije zaključuje se da je berza institucija koja organizuje proces trgovanja, standardizuje predmet trgovanja i određuje način trgovanja.

Berza ne određuje cijenu hartija od vrijednsoti sa kojima se trguje, ona samo definiše pravila za odvijanje aukcije na kojoj se slobodnim susretanjem ponude i tražnje u određenom trenutku određuje cijena hartija od vrijednosti U donošenju pravila poslovanja berze su potpuno samostalne, kao i u kontroli njihove primjene i sankcionisanju prekršilaca. Posao sankcionisanja je djelatnost koja je djelatnost posebnih berzanskih sudova – arbitraža.

Osnovni razlog nastanka berzi leži u namjeri da se premosti vremenski period od ulaganja do profitiranja, potrebe prikupljanja kapitala kroz više manjih suma čijom koncetracijom se dobija zadovoljavajući iznos za finansiranje, kao i potreba da se uložena sredstva vrate u svakom trenutku.

U osnovi svoje organizacije, berza je centralna tačka oko koje se nalaze svi pomenuti učesnici, a odnosi između učesnika i berze se odvijaju kroz pojedine organizacione delove berze koji predstavljaju i njene osnovne funkcije.
S tim u vezi, moglo bi se reći da osnovna organizacija berze podrazumijeva sljedeće skupove poslova:
• Listing
• Trgovanje
• Kontrola i nadzor
• Informisanje

Obzirom da je osnovna berzanska aktivnost berze trgovina, koja podrazu-mijeva odabir adekvatnog sistema i metoda trgovanja, definisanje pravila trgova-nja, načina susretanja ponude i tražnje i izračunavanja cijene tržišnog materijala (što jasno ukazuje na značaj ovog berzanskog posla), predmet Maturskog rada je definisanje i objašnjenje osnovnih metoda trgovanja koje se koriste na nama najbližoj berzi- Beogradskoj berzi.

Rad je koncipiran tako da u uvodnom dijelu opiše ukratko istorijat nastanka Beogradske berze. Dalje se u radu obrađuje problematika procedure trgovanja hartijama od vrijednosti, dok su pitanja metoda trgovanja na Beogradskoj berzi centralna tema maturskog rada. Zaključak je rezime materije obrađene tokom cijelog rada.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari