Odlomak

Uvod
U savremenom bankarstvu i razvijenim tržišnim privredama svakodnevno dolazi do brzih promena u poslovnom okruženju i potreba banaka i drugih finansijskih subjekata za prilagođavanjem, sve sa ciljem da zadrže i poboljšaju svoje performanse. Predmet rada su merdžeri i akvizicije kao oblici transformacije vlasništva u bankarskom sektoru Evropske Unije. Cilj rada je istraživanje i razmatranje složene problematike merdžera i akvizicija kao jednu od dominantnih pojava u savremenom bankarstvu, obrađujući primenu koncepta na bankarskom tržištu Evropske Unije. Takođe, u radu će biti sagledani trendovi bankarskog sektora danas i pružiće detaljnu sliku o načinu funkcionisanja spajanja i pripajanja banaka. Povećanje konkurentnosti u realnom i finansijskom sektoru je osnova za jačanje procesa merdžera i akvizicija, a sve u cilju povećenja profitabilnosti i efikasnosti preduzeća i finansijskih subjekata uz ostvarivanje sinergijskih efekata. Takođe, primenomkoncepta strategijskog menadžmenta u oblasti merdžera i akvizicija može se obezbediti efikasnijeupravljanje i bolja alokacija resursa na one pravce rasta i razvoja koji na najbolji način doprinose ostvarivanju razvojnih ciljeva banke. Na ubrzavanje procesa vlasničkih transformacija u poslednjih dvadesetak godina najveći uticaj su imali globalizacija, deregulacija i tržišna revolucija, koji su delovale u interaktivnom odnosu. I sami razvoj informaciono-telekomunikacionih tehnologija i finansijskih inovacija je doprinelo promenama u poslovanju. Ipak, taj se trend nije zadržao samo u razvijenim zemljama. Snažni impulsi se prenose i na zemlje u razvoju, jer i njihove kompanije moraju da se prilagode
dešavanjima na globalnom tržištu, kako ne bi došle u krajnje nepovoljan položaj u odnosu na
konkurente iz razvijenih delova sveta. Spajanja i pripajanja između finansijskih institucija odražavaju snažne faktore udruživanja, koji su uznačajnoj meri izmenili savremenu finansijskudelatnost u uslovima velike konkurentnosti, deregulacije i potragom za optimalnom veličinom organizacije koja posluje sa nižim troškovima i diverzifikovanim poslovanjem.
1. Merdžeri i akvizicije

Proces restruktuiranja kompanija odnosi se na veliki broj aktivnosti kojima preduzeće menjasvoju postojeću strukturu, strategiju poslovanja, radi povećanja profitabilnosti i efikasnostiposlovanja kako bi održale ili povećale konkurentnost na tržištu. Merdžeri I akvizicijepredstavljaju jedan od načina restruktuiranja kompanije kroz promenu vlasničkestrukture,organizacione strukture, strukture kapitala i ima velike uticaje na finansijski rezultatiperformanse kompanije. Takođe, predstavljaju načine transformacija kompanija kako bi se štobolje pozicionirale na tržištu i prilagodile šansama u neposrednom okruženju. Merdžer,pripajanje, integracija ili fuzija (merger) predstavlja kombinaciju dve kompanije, u kojoj onakompanija koja je integrisana prestaje da postoji. U tom slučaju, kompanija koja je izvršilaintegraciju preuzima imovinu, ali i obaveze preuzete kompanije. Ovaj se oblik integracije naziva i statusnim merdžerom (statutory merger). Pored njega, u praksi se javlja i supsidijarni merdžer (subsidiary merger), kod koga ciljno preduzeće postaje ogranak matične kompanije.
Merdžer obično nastaje kada ekonomski entiteti slične veličine nastave da posluju kao nova kompanija. Vlasnici akcija firme koja se pripaja mogu zameniti svoje akcije za akcije sada nove kompanije. Kompanija koja ima dominantnu ulogu u pripajanju preuzima aktivu i obaveze one druge kompanije. Fuziju, daklekarakteriše prestanak apsorbovanih društava kao pravnih lica (bez sprovođenja postupka likvidacije) i univerzalna sukcesija – prenos imovine u celini (sa svim pravima i obavezama) apsorbovanih društava na društvo nastalo pripajanjem ili novonastalo društvo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese