Odlomak

UVOD

Začetnik prvih naučnih radova iz oblasti troškova je nemački autor Eugen Šmalenbah (Eugen Schmalenbach). Troškovi, po Šmalenbahu, predstavljaju one vrednosti kojima se u kalkulaciji izražava potrošnja dobara, prouzrokovana proizvodnjom novih proizvoda ili učinaka. K. Melerovič (Mellerowicz) troškovima smatra „potrošnju dobara uslovljenu proizvodnjom“, podrazumevajući pod troškovima samo ona trošenja koja su potrebna za ostvarenje učinaka.
E. Gutenberg pod troškovima podrazumeva „novčani izraz materijalnih dobara, rada, usluga i javnih izdataka koji su potrebni za ostvarivanje zadataka preduzeća.
Troškovi, prema D. Peroviću, predstavljaju „u novcu izraženu vrednost utrošenog rada, svih sredstava i dobara koja su u preduzeću utrošena u cilju proizvodnje novih proizvoda ili ostvarivanja određenih učinaka“.
Naš najpoznatiji autor Ekonomike preduzeća, dr S. Kukoleča, definiše uslove pod kojima utrošene vrednosti predstavljaju trošak, i to: 1) da se trošenja elemenata proizvodnje zbivaju u procesu reprodukcije, 2) da su trošenja vrednosti nastala u reprodukciji, prouzrokovana utrošcima elemenata proizvodnje, i 3) da utrošeni elementi proizvodnje imaju izraz društvenog priznanja ekonomske vrednosti.
Troškovi su, prema Ž. Majcenu, „u novcu izražena količina živog rada, opredmećenog rada i ukalkulisanih ugovornih zakonskih obaveza, potrebnih za proizvodnju učinaka“, a dr. M. Dautović trošak definiše kao „utrošak opredmećenog rada u obliku sirovina, materijala, pomoćnog materijala, energije, sredstava za rad i živog rada, uzimajući u obzir rad (plata) i višak rada.“
Dr M. Kovačević kao troškove preduzeća definiše „novčani izraz trošenja faktora procesa rada u vezi stvaranja određenih korisnih učinaka, kao i obavezni novčani doprinosi uslovljeni poslovanjem i poslovanjem preduzeća“.
Troškovi predstavljaju novčani izraz utrošenih komponenata proizvodnje i to sredstava za rad, predmeta rada (materijala) i radne snage. Šire analize pod troškovima obuhvataju i izdatke koji nastaju izmirenjem obaveza prema državi. Pošto ovi izdaci vremenski i funkcionalno nastaju istovremeno kada i troškovi, oni sa aspekta ekonomije konkretnog preduzeća imaju isti karakter i uticaj kao i troškovi.

 

 

 

Utrošci i troškovi
Utrošci predstavljaju naturalni izraz utrošenih elemenata procesa proizvodnje. Utrošci radne snage predstavljaju utrošenu energiju čoveka (radnika) pri obavljanju radnih zadataka u procesu reprodukcije. Reprodukovanje radne snage podrazumeva i obnavljanje bioenergije radnika. Sredstva za rad se fizički troše u procesu proizvodnje. Utrošci jednog dela sredstava ulaze svojom materijalnom supstancom u novi proizvod. Trošenje materijalnih komponenata sredstava za proizvodnju vrši se sa ciljem da se proizvede nova upotrebna vrednost ili da se izvrši određena usluga. Utrošci materijala predstavljaju utroške predmeta rada. To su fizičke količine raznovrsnih materijala utrošenih u procesu proizvodnje. Materijal se u proces rada unosi postepeno, a utroši odjednom. Standardni utrošci materijala u vidu normativa materijala predstavljaju količinu materijala koja je stvarno potrebna za proizvodnju konkretnog proizvoda i kao takva uslovljena je faktorima tehničke i organizacione prirode.

Sredstva za rad troše se kroz: fizičko trošenje, starenje, lom i kvar. Vek trajanja sredstava za rad je različit i zavisi od tehnoloških karakteristika sredstava, funkcije koju vrše u procesu rada, kao i načina trošenja i učestalosti njihove upotrebe. Ekonomsko zastarevanje sredstava za rad je posledica pojave novih tehničko-tehnoloških pronalazaka.
Utrošci radne snage predstavljaju utrošenu bioenergiju zaposlenih pri obavljanju konkretnog zadatka u procesu reprodukcije preduzeća. Trošenje bioenergije nastaje u procesima rada i kao rezultat tog trošenja nastaju utrošci radne snage. Trošenje bioenergije radnika koje nastaje izvan procesa rada – ne predstavlja utrošak radne snage. Utrošak radne snage vrši se na: tehnološkim i netehnološkim radnim mestima. Na netehnološkim radnim mestima ne postoji direktna veza izmešu utrošaka radne snage i proizvedenog učinka. Ta veza je indirektna i to pomoću unapred utvrđenih ključeva za raspodelu utrošaka.
Troškovi predstavljaju vrednosni izraz utrošenih elemenata procesa proizvodnje u preduzeću. U troškove spadaju i obavezni novčani doprinosi uslovljeni postojanjem i poslovanjem preduzeća.
Troškovi preduzeća se definišu kao novčani izraz trošenja faktora procesa rada u vezi stvaranja učinaka preduzeća.Na visinu troškova preduzeća deluju mnogobrojni unutrašnji i spoljašnji faktori.
• Unutrašnji faktori, koji mogu biti objektivni i subjektivni, deluju na veličinu ukupnih i pojedinačnih troškova.
• Spoljni faktori deluju na veličinu ukupnih troškova preduzeća preko tržišta, zakonskih i ugovornih obaveza itd.
Troškovi preduzeća predstavljaju, dakle, vrednost svih utrošaka i izdataka koji su prouzrokovani stvaranjem proizvoda ili pružanjem usluga u konkretnom preduzeću. Na osnovu ove definicije možemo izdvojiti osnovne karakteristike troškova:

1. troškovi se izražavaju vrednosno (novčano);
2. rezultat su ostvarenih utrošaka i njihovih cena;
3. direktno su vezani za odgovarajući učinak (proizvod ili uslugu).

Troškovi imaju poseban značaj za ekonomiju poslovanja svakog preduzeća. Smanjenje troškova doprinosi poboljšanju materijalnog i finansijskog položaja preduzeća, i jačaju konkurentske pozicije preduzeća na tržištu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese