Odlomak

UVOD

Značaj monetarne komponente za nesmetano funkcionisanje tržišnih privreda je veliki, imajući u vidu činjenicu da se priroda monetarnih agregata menja izuzetnom dinamikom, s jedne, kao i da se i sam karakter savremenih privrednih sistema neprekidno transformiše, s druge strane.

Moguće je zaključiti da postoji autonomni monetarni mehanizam koji prevazilazi jednostavne ideje kvantitativne teorije novca. Naime, moguće je sve ekonomske aktivnosti pratiti kako u obliku realnih, tako u formi novčanih tj. monetarnih tokova.

Osnovni ekonomski cilj svake države je makroekonomska ravnoteža, a ona podrazumeva istovremeno postizanje stabilnosti cena, visokog nivoa zaposlenosti i spoljno trgovinske ravnoteže , uz stalan privredni rast.

1. Monetarna politika

Monetarna politika je skup pravila, propisa, mera i instrumenata kojima se u monetarnoj sferi društvene reprodukcije reguliše nivo, struktura i dinamika novčane mase, kao i cirkulacija novca u prometnim kanalima reprodukcije. Monetarna politika predstavlja primenjenu naučnu oblast koja se sastoji iz emisione, kreditne i devizne politike, a usko je povezana sa fiskalnom politikom u sklopu finansijske, odnosno makroekonomske politike. Ona je deo opšte ekonomske politike koja se sastoji od skupa mera koje utiču na tok privrednog života stvaranjem, poništavanjem, raspodelom i preraspodelom kupovne snage novca i kredita u nacionalnoj ekonomiji.

Monetarnu politiku utvrđuje i sprovodi centralna banka. U Srbiji je to Narodna banka Srbije. Osnovni cilj monetarne politike je da da obezbedi potrebnu količinu novca za obnavljanje resursa u proizvodnji i za kontinuitet reprodukcije.

Kreditna politika je deo ekonomske politike kojom se utvrđuje način kreiranja novčanih sredstava u kome preovlađuje kreditni odnos i način usmeravanja novčanih sredstava u kome preovlađuje kreditni odnos i način usmeravanja novčanih sredstava prema potrebama pojedinih grana subjekata u procesu reprodukcije.

Kreditna politika služi i kao sredstvo za ostvarivanje ciljne funkcije monetarne politike, pošto se davanjem kredita stvara novac i vrši preraspoređivanje kupovnih snaga. Kreditna politika može znatno doprineti mobilizaciji nedovoljno korišćenih faktora proizvodnje, kao i da utiče na obim i regionalno usmeravanje izvoza i uvoza i da, u određenoj meri, doprinese smanjenju potrošnje na određenim područjima: opšta potrošnja, lična potrošnja i investicije.

Pošto su monetarna i kreditna politika međusobno isprepletane i uslovljavaju jedna drugu najčešće u praksi koristimo izraz monetarno-kreditna politika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari