Odlomak

UVОD
Tеmа kоја ćе biti оbrаđеnа u оvоm rаdu је: Mоnеtаrni аgrеgаti i novčana masa. Cilj rаdа је dа sе prikаžе štа su mоnеtаrni аgrеgаti, vrstе i njihоvu ulоgu u bаnkаrskоm sistеmu. Rаd ćе sе sаstојаti iz šеst dеlоvа. U prvоm dеlu rаdа bićе rеči о pојmu mоnеtаrnih аgrеgаtа, u drugоm dеlu о kreiranju novčane mase, u trеćеm о brzini opticaja novca, u čеstvrtоm о merenju brzine opticaja novca, u pеtоm о primarnоm novcu kао mоnеtаrnоm аgrеgаtu i u šеstоm о mоnеtаrnim аgrеgаtimа Srbiје.
Ako govorimo o monetanim agregatima onda se pre svega misli na pokazatelje koji bliže odreñuju stanje u privredi i stanje i karakteristike novca u opticaju. U ovom radu ću pre svega govoriti o istorjatu razvoja monnetanih agregata i istorijatu novc uopšte, kako u svetu, tako i kod nas, jer ako želimo govoriti o nekoj pojavi onda moramo pokazati kako je do nje došlo. Sledeće što ću obraditi su funkcije novca. Nakon funkcija novca, u posebnom poglavlju ću govoriti o novčanim agregatima i monetarnoj politici, ako i relaciji izmeñu njih.
Većina autora koji obrañuju ovu oblast smatrau dase pod monetarnim agregatima smatraju: Novčana masa (M1), Likvidna sredstva (M2) i Ukupna likvidna sredstva (M3). Osim ovih neki autori u monetarne agregate ubrajaju i: Monetarni volumen (M4) i Monetarni potencijal (M5). U ovom radu osim ovih pet agregata ja ću pokušati sažeto predstaviti i način, mogućnosti i ograničenja delovanja monetarne politike.
Kvantitativni ciljevi kreditne politike tiču se “napajanja” privrede potrebnom količinom novca za njeno normalno funkcionisanje, odnosno novčane mase neophodne za realizaciju tekućeg društvenog proizvoda. Oni se mogu definisati fiksno u apsolutnim iznosima ili u odnosu a na neke druge agregate, kao sto su društveni proizvod, obim proizvodnje, obim novčane mase u ranijem periodu i slično. Utvrñivanje količine novca u opticaju je najsloženija monetarno-ekonomska operacija, u čemu se najčešće i ogleda sposobnost ili nesposobnost odgovarajuće emisione banke neke zemlje.

1. PОЈАM MОNЕTАRNIH АGRЕGАTА
Monetarni agregati su, ustvari, monetarni indikatori koji služe za određivanje kvaliteta i funkcija novca u privredi, ali i za vođenje monetarne politike i politike likvidnosti privrede i drugih sektora.

Motivi držanja novca, a time i njegove funkcije u privredi, mogu biti:
1. transakcioni, kada se novac koristi za obavljanje transakcija, odnosno plaćanja roba i usluga
2. spekulativni, kada se novac drži u cilju spekulacije na finansijskom tržištu
3. motiv predostrožnosti u držanju novca, kada se novac drži kao određena rezerva za slučajeve vanrednih okolnosti.

Monetarna analiza i ekonomska politika najčešće koriste agregat novčane mase (M1). Pored novčane mase, često se koristi i agregat monetarna masa ili primarni novac (M0). Ovaj se agregat naziva još i novcem centralne banke. U njega ulaze sledeća sredstva:

PRIMARNI NOVAC

1) dinarski primarni novac (M0)
– gotov novac u opticaju
– žiro-računi banaka
– blagajna
– depozitni novac Federacije
– obavezna rezerva banaka
– rezervni fondovi
2) devizne obaveze prema bankama
3) blagajnički zapisi Narodne banke

Monetarni agregat novčana masa (M1) najbolje odgovara definiciji novca kao transakcionog (likvidnog )sredstva, te se koristi kao indikator ponude novca. U novčanu masu ulaze sledeća sredstva:

NOVČANA MASA (M1):
1. gotov novac u oticaju
2. depozitni novac
– sredstva na tekućim i žiro-računima
– izdvojena i osigurana sredstva za investicije
– sredstva za zajedničku potrošnju
– sredstva za stambenu izgradnju
– ostala novčana sredstva.

Pored novčane mase, često se koristi i agregat M2 – LIKVIDNA SREDSTVA. Struktura agregata M2 je sledeća:

LIKVIDNA SREDSTVA (M2):
1. novčana masa (M1)
2. kvazi novac (štedni i drugi slični depoziti)
– ulozi na štednju po viđenju
– oročeni depoziti do jedne godine
– oročeni depoziti za stambenu izgradnju
3. kratkoročne hartije od vrednosti
4. kratkoročni depoziti domaćih komitenata u devizama
– depoziti po viđenju u devizama
– oročeni depoziti u devizama (kratkoročni).

Širi agregat u odnosu na M2 je agregat UKUPNA LIKVIDNA SREDSTVA (M3). Pored M2, ovde ulaze sledeća sredstva:

1. M2
2. sredstva rezervi
3. sredstva za doznake u inostranstvu
4. sredstva za pokriće akreditiva
5. ostali ograničeni depoziti
6. sredstva za kupovinu deviza
7. udružena sredstva

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari