Odlomak

Rezime:

Cilj ovog rada je pre svega upoznavanje sa kategorijom imovinskog osiguranja, kao i pogodnostima koje nam osiguranje može pružiti. Zatim upoznavanje sa uslovima u odredjenom slučaju osiguranja imovine. Ovaj rad ima cilj da pokaže prednosti osiguranja imovine.

 

 
Uvod

Čoveku su od uvek pretile opasnosti koje su ugrožavale njegov život, zdravlje i imovinu. Suočavajuci se sa njima on je morao organizovati neku vrstu zaštite od posledica sopstvenih aktivnosti koje su mogle doneti štetu ne samo njemu nego i trećim licima. Zbog toga je došlo do pojave velikog broja osiguravajućih kompanija koje se utrkuju da svojim klijentima pruže što povoljnije uslove u pogledu osiguranja postojećih rizika, ali i ako se ukaže potreba za tim osiguraju i nove rizike koji su karakteristični za odredjeno vreme i društvo u kome se nalaze.
Vrste i oblici osiguranja danas su izuzetno razgranati pokrivajući gotova sva područja čovekovog delovanja. Osiguranje podrazumeva ne samo zaštitu života i imovine, već zaštitu zdravlja, interesa, odgovornosti za obavljanje odredjenih delatnosti, itd. Zahvaljujući osiguravajućoj delatnosti čovek ne mora da se bespomoćno prepusti dogadjajima kao što su poplava, požar, grad i mnoge druge opasnosti koje mogu uništiti njegovu imovinu, oštetiti njegovo zdravlje, ili odneti ljudske živote. Osiguranjem se može obezbediti egzistencija najbližih u slučaju smrti, kao i u slučaju gibitka opšte i radne sposobnosti. Zaštita i sigurnost koju pruža osiguranje danas nema alternativu.
Sama reč „osiguranje” označava sigurnost, poverenje u nešto, obezbedjenje i izražava svrhu osiguranja koja se, uopšteno, sastoji u pružanju neke sigurnosti. Osiguranje u najširem smislu predstavlja zaštitu imovinskih interesa fizičkih i pravnih lica prilikom realizacije, odnosno nastupanja osiguranih slučajeva, na račun fondova osiguranja formiranih naplatom premija od tih lica.

 

 

 

Pojam osiguranja

Veoma je teško dati sveobuhvatnu definiciju osiguranja. Osiguranje u osnovi sadrži elemente ekonomske i pravne nauke i prakse i uzajamno je uslovljeno. Bez pravne regulative nema osiguranja niti zaštite u pravnom smislu kao i sigurnosti za učesnike u ovom veoma važnom privrednom poslu. U ekonomskom smislu osiguranje ne bi moglo da postoji ako nema fondova osiguranja, upravljanja rizikom, premije osiguranja, rezerve, troškovi, reosiguranje i sl.
Osiguranje predstavlja ekonomsko-pravni pojam koji prate mnoge naučne discipline. U ekonomskom smislu, osiguranje predstavlja ekonomsku zaštitu ljudi od štetnih dejstava i ekonomskih poremećaja u svim fazama društvene reprodukcije. U pravnom smislu osiguranje je predmet izučavanja i u privrednom pravu osiguranje predstavlja osnivanje i pravni položaj organizacija za osiguranje, organizacija i upravljanje, nadzor i kontrola, i sl., zatim u obligacionom pravu osiguranje je zaključivanje i dejstvo ugovora o osiguranju, početak i prestanak ugovora, isplata šteta i sl. U matematičkoj nauci, osiguranje se javlja u aktuarskoj matematici kod računa verovatnoće koji koriste aktuari. Računom verovatnoće aktuari izračunavaju verovatnoću bitnu za visinu premije osiguranja i nastupanje neizvesnog dogadjaja. Postoje mnoge definicije osiguranja, zbog različitih pristupa nema opšte prihvatljive definicije. Zbog toga je važno razumeti suštinu osiguranja.
Osiguranje se, prema ekonomskoj teoriji, najčešće definiše kao institucija koja nadoknadjuje štete kod privrednih subjekata ili kod ljudi, nastale usled dejstva rušilačkih sila prirode ili nesrećnih slučajeva. Osiguranje pruža ekonomsku zaštitu osiguranicima od štetnih dejstava i ekonomskih poremećaja kad nastane osigurani slučaj odnosno kad se ostvari rizik.
Prof. dr Boris Marović ističe: „Osiguranje u suštini predstavlja udruživanje svih onih koji su izloženi istoj opasnosti, s ciljem da zajednički podnesu štetu koja će zadesiti samo neke od njih, jer se osnova osiguranja zasniva na načelu uzajamnosti i solidarnosti.”

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari