Odlomak

UVOD

PFAS – perfluoroalkilne supstance je ime za veliku grupu fluorisanih jedinjenja, uključujući oligomere i polimere koji se sastoje od neutralnih i anjonski površinskih aktivnih jedinjenja visoke termalne, hemijske i biološke inertnosti.
Važnu podgrupu ovih jedinjenja predstavljaju fluorisani organski surfaktanti (supstance koje snižavaju površinski napon vode u odnosu na vazduh ili u odnosu na graničnu površinu sa drugim supstancama) gde pripadaju perfluorooktan-sulfonat (PFOS) i perfluorooktanska kiselina (PFOA).
Ove kiseline predstavljaju industrijski proizvedene, sintetizovane hemikalije koje se smatraju globalnim emergentnim polutantima. Što se tiče njihovih karakteristika toksičnosti, oni su perzistentni molekuli, sa sumnjivo negativnim uticajima na normalan rast, razvoj i funkcionisanje živih organizama.Eksperimenti na životinjama potvrdil su toksična dejstva ovih supstanci.
Perfluorooktan sulfonska kiselina (PFOS) ili perfluorooktan-sulfonat je sintetski proizveden fluorosufaktanat. To je potpuno fluorisani anjon, sadrži lanac od osam atoma ugljenika, može da se koristi u obliku soli ili kiseline. Takođe može biti deo većih polimera. Derivati ovog jedinjenja ili sadrže perfluoro-oktan sulfonat u njihovoj hemijskoj strukturi, ili mogu da degrdiraju i oformme PFOS u prirodi. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), je u svojoj listi supstanci koje mogu da degradiraju u PFCA stavila 165 PFOS i sličnih supstanci, uključujući derivate i polimere perfluoro-oktan sulfonata, perfluoro-oktan sulfonamid i perfluoro-oktan sulfonil hemikalije. PFOS dodat je Aneksu B dopunjene i korigovane Stokholmske konvencije o perzistentnim organskim zagađujućim supstancama 2009. godine. Ova jedinjenja imaju primenu u rudarstvu, poliranju podova, protivpozarnoj peni, insekticidima…

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Hemija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese