Odlomak

UVOD

Privredna društva su u svakoj zemlji veoma važni privredni subjekti.Svaki zakonski oblik privrednog društva ima i svoja specifična obeležja koja ga čine posebnim i samostalnim privrednim subjektom.U Zakonu o privrednim društvima u članu 2. stav 1) navodi se da je: “Privredno društvo je pravno lice koje samostalno obavlja privrednu delatnost radi sticanja dobiti”.
Privredno društvo je tvorevina njegovih osnivača. Nastala je jer su ti njegovi osnivači hteli i svoju volju izrazili u ugovoru o njegovom osnivanju, ili ako je samo jedan osnivač u odluci o osnivanju.
Bitno je da su u pitanju pravna lica kao organizovani kolektivi ljudi koji ostvaruju dozvoljenu delatnost, odnosno cilj i kojima je pravni poretkom priznato svojstvo subjekta prava, kao sposobnosti da budu nosioci prava, obaveze i odgovornosti.Privredna društva se razlikuju prema načinu osnivanja,
veličini,pribavljanju kapitala,stepenu rizika i ulozima osnivača,odgovornosti prema obavezama u poslovnom okruženju,načinu upravljanja,svojinskim karakteristikama,raspodeli dobitaka i gubitaka i sl.

 

 

 

POJAM PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Privredno društvo je poslovni subjekat sa statusom pravnog lica koji samostalno obavlja delatnost proizvodnje, prodaje i vršenja usluga na tržištu u cilju sticanja dobiti.
Ono predstavlja skup dva ili više fizičkih ili pravnih lica sa pravnim statusom, sa ciljem obavljanja registrovane delatnosti pod personalnom ili realnom firmom, na osnovu udruživanja određenih uloga izraženih u deonicama ili u ulozima i da ostvare određenu dobit.

Osnovni, odnosno zakonski elementi svakog društva su:

1. da je društvo ugovorena tvorevina, jer nastaje na osnovu ugovora, osim kad je osnivač jedno lice.
2. da je privredno društvo pravno lice, sem nekih izuzetaka.
3. da privredno društvo nastaje udruživanjem kapitala osnivača
4. da društvo samostalno obavlja registrovanu delatnost.
5. da je društvo profitna organizacija koja obavlja svoju delatnost radi sticanja dobiti.
6. da je imovinskopravno odgovorno za svoje obaveze.

Svaki zakonski oblik privrednog društva ima svoja specifična obeležja koja ga čine posebnim i samostalnim privrednim subjektom.

 

 
SUBJEKTI POSLOVANJA

U poslovnim odnosima subjekti mogu biti različiti, ali pored svih različitosti, postoji nešto što im je zajedničko, a to je da su subjekti poslovanja nosioci određenih prava i obaveza kao i da se nalaze u određenom poslovnom odnosu, bez obzira koju ulogu i položaj u njemu imali. Subjekti poslovanja su ona lica koja kumulativno imaju sledeća svojstva:

1. da se mogu pojaviti kao nosioci prava i obaveza;
2. da su to lica koja stupaju u određene poslovne odnose i obavljaju neke od aktivnosti poslovanja, odnosno da su u vezi sa njom.

Ako neko lice ne ispunjava jedan od ova dva uslova neće imati svojstvo poslovnog subjekta. Nosioci prava i obaveza moraju imati pravnu i poslovnu sposobnost. Pod pravnom sposobnošću podrazumeva se sposobnost nekog lica da bude subjekt prava. Poslovna sposobnost znači da to lice može stvarati izjavom volje, prava i obaveze, znači vršiti pravne poslove. Drugi uslov znači da takva lica nužno obavljaju određenu delatnost i da se pojavljuju u obavljanju neke od aktivnosti koje sačinjavaju poslovanje. Pod poslovnim odnosima podrazumevaju se pravni i drugi odnosi koji nastaju između subjekata povodom nekog predmeta poslovanja ili u vezi sa njim.

Subjekti poslovnog prava su fizička i pravna lica (privredna društva) koja u vidu stalnog zanimanja obavljaju jednu ili više delatnosti u oblasti proizvodnje, prodaje ili u vršenju usluga. To je ona delatnost kojom se bave privredni subjekti i koja je registrovana u sudski registar privrednih društava.

 

 

 

ZAJEDNIČKI ELEMENTI PRIVREDNIH DRUŠTAVA

1. Ugovor o osnivanju društva je osnivački akt za nastanak privrednog društva. Međutim, kod jednočlanih društava, odnosno kad je osnivač jedno lice, osnivački akt je odluka o osnivanju. Ugovor je formalan, što znači da mora biti sastavljen u pismenoj formi( formi ad solemnitatem).  On mora biti potpisan od svih osnivača ili njegovih punomoćnika i overen kod suda. Pošto ugovor o osnivanju ima oblik javnobeležničkog akta, sastavljaju ga javni beležnici, odnosno notari.

2. Pravni subjektivitet pravno društvo stiče danom upisa osnivanja u registar društva, a gubi ga danom upisa prestanka ( brisanja) društva iz registra. Svojstvo pravnog lica društvo stiče danom upisa u sudski registar privrednih društava. Upis u registar ima konstitutivni karakter jer se njim stiče pravni subjektivitet. Pravni subjektivitet društva znači da društvo može u pravnom prometu sticati prava i preuzimati obaveze, kao i da može biti vlasnik imovine i da može tužiti i biti tužen.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari