Odlomak

UVOD

Savremeno društveno okruženje postavlja sve izraženije zahteve da preduzeća preuzmu na sebe punu moralnu i pravnu odgovornost za svoje aktivnosti, pogotovo kada je u pitanju zaštita interesa potrošača i zaštita životne sredine.
Savremeno društvo zahteva odgovornost i doprinos. Nekada je bilo dovoljno da preduzeće zadovolji ekonomske ciljeve – profit, kao osnovu za ostvarivanje ciljeva rasta i razvoja, a danas se sve češće govori o korporativnoj društvenoj odgovornosti.
Ona predstavlja opredeljenje za unapređenje dobrobiti zajednice kroz diskrecione poslovne prakse i doprinose na račun resursa kompanije. Ključna reč ove definicije je diskreciona. Koncept korporativne društvene odgovornosti je danas standardizovan (SA 8000) i predstavlja sastavni deo integrisanih menadžment sistema.
Principi koji se povezuju sa postojećim definicijama korporativne društvene odgovornosti sadrže: uključivanje u život zajednice, polaganje računa, transparentnost, održivost, etičko ponašanje (bez korupcije), poštenje i uključivanje.

1.    KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST I SAVREMENO POSLOVANJE

1.1.    Pojmovno određenje poslovne etike

U obavljanju poslovnih aktivnosti iskristalisale su se moralne norme ponašanja. Džek Velč je slikovito rekao da biznis, kao i sve druge igre – ima igrače, jezik, pravila kontroverze i ritam. Moral je oblik vladanja, oblik ljudske prakse, oblik praktičnog odnošenja čoveka prema samom sebi, prema drugim ljudima, kao i prema svetu.

Moral predstavlja sastavni deo društvene svesti. Njega sačinjavaju pravila i norme ponašanja ljudi u zajedničkom životu i međusobnim odnosima u društvu. Društvena svest se satoji iz dva sloja: sistematizovanog dela koji istupa u više različitih vrsta poput morala, naučno filozofske svesti, religije, umetnosti, itd i nediferenciranog, nesistematizovanog i opšteg dela, koji se određuje kao “društvena psihologija”.

Poslovna etika se definiše kao skup principa, standarda ponašanja koji usmeravaju pojedince ili grupe u biznisu i normi, ili kao skup principa i standarda koji usmeravaju ponašanje u poslovnom svetu. U najopštijem smislu reči, ona podrazumeva moralno ponašanje i delanje. Trend razvoja koncepta poslovne etike i njegovog praktičnog implementiranja u organizacionu strukturu preduzeća traje preko trideset godina. Najveći deo poslovnog ponašanja je definisan međunarodno prihvaćenim ugovorima ili nacionalnim zakonima.

Primeni i razvoju poslovne etike posebno su doprineli japanski menadžeri, koji su aktivno razvijali koncept upravljanja kvalitetom.  Japanci su ostvarili stalno unapređenje produktivnosti poslovanja, brigu za ljudske resurse i partnere, a na međunarodnom nivou izbegavanje konkurencije između firmi iz Japana. Biznis je jedan od načina časnog služenja naciji i društvu, a uspeh u sferi ekonomije zahteva trud, visok moral i individualne sposobnosti.

Motivacija zaposlenih rezultuje visokim stepenima lojalnosti preduzeću. Prema shvatanjima, na mestima gde se primenjuje etika su i dostojanstvo zaposlenih, visok moral, visoka produktivnost i profitabilnost

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese