Odlomak

UVOD

Analiza uspešnosti poslovanja preduzeća oduvek se nalazila u centru pažnje ekonomista. Analiza podrazumeva postupak naučnog istraživanja i objašnjavanja stvarnosti putem
rasčlanjivanja neke celine na sastavne delove i razmatranje svakog dela za sebe i u odnosu na druge delove date celine. Podrazumeva prikaz kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika predmeta analize, istraživanje odnosa, korelacionih i uzročnih veza, zakonitosti i tendencija predmeta istraživanja. Informacije do kojih se dolazi na osnovu analize predstavljaju osnovu za donošenje racionalnih odluka.

Ekonomisti su tragali za jednim jedinstvenim pokazateljem uspešnosti poslovanja. Traganje za jedinstvenim pokazateljem je bilo bezuspešno. Došli su do nekih rešenja i najčešće koriste analizu indikatora po pojedinim područjima za koje se smatra da imaju najveći uticaj na uspešnost poslovanja. Da bi prikazali poslovanje jednog preduzeća ekonomisti se, u principu, oslanjaju na podatke dobijene iz finansijskih izveštaja preduzeća koje se analizira, na podatke do kojih su došli na osnovu svog dotadašnjeg iskustva i na osnovu podataka drugih preduzeća koji pripadaju istoj grupaciji.

Posebna pažnja se treba posvetiti analizi bilansa stanja i računa dobitka i gubitka jer se ova analiza zasniva na izvlačenju zaključka iz odnosa između bilansnih pozicija u bilansu stanja i pozicija u računu dobitka i gubitka. Takođe, treba napomenuti da se ova analiza oslanja na Međunarodne računovodstvene Standarde.

 

 

FINANSIJSKI DUE DILIGENCE PREMA TERMINOLOGIJI KORIŠĆENOJ U MEĐUNARODNIM RAČUNOVODSTVENIM STANDARDIMA
Analiza odnosa između bilansnih pozicija u bilansu stanja i pozicija u računu dobitka i gubitka ima brojne prednosti za preduzeće. U prvom redu menadžerima služi za planiranje,kontrolu i donošenje odluka. Pomaže im pri izboru strategije poslovanja jer menadžeri na osnovu ovih analiza izvode zaključke o dosadašnjem poslovanju i ocenjuju implementiranu strategiju. To im daje prostora za zadržavanje ili promenu postojeće strategije. Takođe, daje celovitu sliku o finansijskim performansama posmatranog preduzeća. Ova analiza pomaže da se definišu indikatori uspešnosti(profitabilnost, efikasnosti upravljanja aktivom, solventnost I investicioni potencijal).Od posebne važnosti je činjenica da se na ovaj način obezbeđuju informacije na osnovu kojih se formira baza podataka. Tako će menadžerima biti omogućeno da prate trendove performansi, da prate promene koje nastaju i otkrivaju razloge zbog kojih je došlo do
promena.Takođe, svako preduzeće teži da ostvari konkurentsku prednost na tržištu. Upoređivanjem indikatora uspešnosti do kojih se došlo ovom analizom sa indikatorima drugih privrednih društava biće u stanju da izvede zaključak o svojoj poziciji i da traga za načinima da u narednom periodu poboljšaju svoju finansijsku situaciju.
Srukturu ove analize, analize odnosa pozicija bilansa stanja i pozicija računa dobitka i gubitka sačinjava:

  • Analiza profitabilnosti
  • Analiza obrta aktive
  • Analiza solventnosti i likvidnosti
  • Analiza investicionog potencijala
  • Izračunavanje ukupnog izraza uspešnosti (Zeta Score – Altmanov obrazac)

U okviru analize profitabilnosti posmatra se sposobnost preduzeća da ostvari određenu dobit u odnosu na prihode i kapital (analiziraju se dve veličine: profitna marža (u zavisnosti od kategorije dobitka koja se posmatra razmatra se više parametara) i povrat na investirano).
Analiza obrta aktive zasniva se na analizi odnosa između prihoda i aktive i cilj ove analize je da pokaže sa kojim stepenom efikasnosti je kapital korišćen. Analiza likvidnosti i solventnosti pruža vrlo korisne podatke kako menadžmentu tako i investitorima i kreditorima. Informacije dobijene analizom likvidnosti dale bi odgovor na pitanje u kojoj meri je preduzeće sposobno da izmiruje svoje kratkoročne obaveze a informacije dobijene na osnovu analize solventnosti pokazale bi njegovu sposobnost da u predviđenom roku podmiri svoje dugoročne obaveze. Analizom investicionog potencijala razmatraju se indikatori efikasnosti investiranja akcionara i ovi indikatori pružaju podatke o efektima investiranja u redovne akcije.

 

 

 ANALIZA PROFITABILNOSTI

Najvažnijom analizom smatra se analiza profitabilnosti (The Profitability Analysis). Pokazatelji profitabilnosti mere sposobnost preduzeća da ostvari određenu dobit u odnosu na prihode i kapital. Dve veličine koje se analiziraju u okviru profitabilnosti su profitna marža i povrat na investirano.

 

 

Profitna marža
Profitna marža pokazuje procenat ostvarenog dobitka (profita) u odnosu na vrednost celokupnog posla (ili pojedinačnog, u zavisnosti od kategorije dobitka ili prihoda koja se primenjuje u indikatoru). Profitna marža=DobitakPrihod od prodaje. Razlikujemo sledeće kategorije profitne marže i to:

  • Bruto profitna marža
  • Profitna marža pre oporezivanja
  • Neto profitna marža
  • Marža neto preostalog profita

Bruto profitna marža: predstavlja vrlo značajnu informaciju za menadžere. Izračunava se iz odnosa bruto dobitka i prihoda od prodaje. Ona ukazuje na mogućnosti racioniranja ukupnih
troškova a posebno troškova uprave i prodaje. Detaljnije analize troškova i cena menadžeri sprovode putem komparativne analize bruto profitne marže svog i drugih preduzeća iz iste delatnosti.
Kada bi operativni dobitak stavili u odnos sa prihodima od prodaje dobili bi operativnu profitnu maržu. Ona pruža informaciju koliki bi dobitak pre oporezivanja bio ostvaren kada bi se preduzeće finansiralo iz sopstvenih izvora. Tačnije, kada preduzeće ne bi uzimalokredite za finansiranje svog poslovanja. Ova informacija je od posebnog značaja u fazi planiranja poslova u uslovima nedovoljne uočljivosti kamatnih opterećenja

Profitna marža pre oporezivanja:ova marža je odnos između dobitka pre oporezivanja i prihoda od prodaje. Pokazuje koliki procenat od ukupnog prihoda otpada na dobitak koji još uvek nije oporezovan. Ovo omogućava poređenje sa maržama ostalih privrednih društvava a da se zanemari politika oporezivanja dobitka (pošto se poreska politika često menja a postoji potreba da se vrši upoređenje iste veličine u više uporednih perioda; ili kod upoređenja istih veličina u različitim državama u kojima preduzeće ostvaruje dobitak).

Neto profitna marža: predstavlja odnos između dobitka nakon oporezivanja i prihoda od prodaje. Najpreciznija je informacija o krajnjim efektima obavljenog posla. Pokazuje koji je
to procenat prihoda koji preduzeću ostaje nakon odbitka poreza i to je deo kojim preduzeće može slobodno da raspolaže (može isplatiti vlasnicima ili deoničarima, može ostaviti u bilansu kao zadržani dobitak i slično).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese