Odlomak

UVOD

Osnovni zadatak svakog transportnog preduzeća je pružanje transportnih usluga. Transportnu uslugu potrebno je obaviti sa što nižom cenom koštanja transporta, koja nastaje kada je obezbeđena maksimalna proizvodnost transportnih sredstava. Nivo proizvodnosti rada transportnih sredstava zavisi u velikoj meri od organizacije transportnog procesa, stepena zaposlenosti voznog parka kao i od nivoa tehničke ispravnosti vozila, odnosno sposobnosti voznog parka za rad. Dobra organizacija transporta podrazumeva precizno planiranje i dobru organizaciju eksploatacije transportnih sredstava. Precizno planiranje zahteva temeljno izučavanje prevoznih zahteva i uslova pri kojima treba organizovati transport u narednom vremenskom periodu uz analizu ostvarenih rezultata rada vozila u prethodnom periodu. Za analizu ostvarenih rezultata rada voznog parka koristi se sistem izmeritelja i pokazatelja rada transportnih sredstava koji definišu sve elemente u procesu rada voznog parka. Za dobijanje tih pokazatelja koriste se podaci o radu transportnih sredstava čijom se obradom dobijaju informacije koje predstavljaju jedan od bitnih elemenata u procesu upravljanja. Informacije su strateški resurs u savremenom preduzeću. Kvalitet donetih odluka zavisi od kvaliteta raspoloživih informacija.

Pre pojave računara i savremenih tehnoloških rešenja podaci vezani za rad vozila sakupljani su i obrađivani ručno što je zahtevalo dosta vremena. Pri tome postojala je mogućnost pojave grešaka tokom unosa i obrade dobijenih podataka što je dovodilo do toga da analize rezultata rada budu nižeg kvaliteta.

Primenom računara svi podaci koji su neophodni za dobijanje informacija, na osnovu kojih se donose upravljačke odluke, se daleko lakše i preciznije obrađuju. Mogućnost pojave greške postoji samo u procesu unošenja tih podataka u računar. Pored toga u računaru se formira elektronska baza podataka koja omogućava znatno lakše i brže pronalaženje željenog podatka, a takođe se vrši i ažuriranje postojećih podataka.

Sa razvojem savremene računarske tehnike pojavila se mogućnost ugradnje mini računara u sama vozila koji služe za sakupljanje podataka vezanih za rad vozila i vozača (ovi računari su danas deo standardne opreme kod većine vozila). Za obradu podataka koriste se odgovarajući softveri. Time je eliminisana potreba za ručnim sakupljanjem i obradom podataka vezanih za rad vozila a samim tim i mogućnost nastanka greške svedena je na minimum.
Telematski sistemi predstavljaju trenutno najveće dostignuće u primeni računarske i telekomunikacione tehnologije. Ovi sistemi pružaju mogućnost povezivanja sa tahografima, čitačima broja obrtaja, meračima potrošnje goriva i različitim senzorima koji se postavljaju na vozilo u cilju dobijanja svih potrebnih podataka. Svi ti podaci se, uz primenu ovih sistema, mogu bežičnim putem prenositi do baze. Time se stvara mogućnost nadgledanja tehničkog stanja vozila za vreme obavljanja transportnog zadatka i preduzimanja određenih mera u slučaju pojave nepredviđenih situacija. Pored toga ovi sistemi omogućavaju elektronsko unošenje podataka o transportnom procesu koje se ispisuju vozaču na ekranu postavljenom u vozilu na početku ili tokom radnog dana. Time se pruža mogućnost unošenja određenih izmena vezanih za transportni proces koje mogu nastati tokom obavljanja transporta, kao i dobijanja povratnih informacija od strane vozača koje se odnose na obavljene isporuke robe. Ovi sistemi imaju sposobnost određivanja najbolje varijante prevoznog puta na osnovu trenutnih uslova u saobraćaju sa aspekta potrošnje goriva, vremena putovanja i troškova. Telematski sistemi pružaju sve potrebne informacije sa velikom pouzdanošću na osnovu čije analize se mogu doneti odgovarajuće upravljačke odluke u cilju povećanja proizvodnosti voznog parka a samim tim i minimiziranja cene koštanja transporta što je i osnovni cilj pri obavljanju transportnih usluga.

Prilikom obavljanja transporta često dolazi do nepredviđenih situacija koje imaju za posledicu pojavu odstupanja od plana rada. Prevoz tereta se vrlo često obavlja kroz gradske sredine čime se utiče na povećanje zagušenosti u saobraćaju, povećanje broja nezgoda i oštećenje putne mreže. Odstupanja koja nastaju kao posledica svega toga dovode do poremećaja u vremenima isporuka robe i stvaraju probleme vezane za vreme rada vozača što često ima za posledicu angažovanje dodatnih vozila i vozača za obavljanje istog transportnog rada čime se povećavaju troškovi transporta. Sve to rezultira nezadovoljstvom klijenata, većim operativnim troškovima, stresnim situacijama za vozače i opadanjem proizvodnosti. U svemu ovome svoju ulogu pronalazi telematika (TELEkomunikacije + inforMATIKA).

Inteligentni transportni sistemi (ITS), čiji je podsistem telematika, imaju za cilj da potpomognu upravljanje distribucionim i prevoznim procesima. Ovi sistemi obezbeđuju potrebne alate i mehanizme kojima se ostvaruje bolje upravljanje na transportnoj mreži, veća bezbednost vozila, pomaže vozačima pre i za vreme trajanja prevoza i čini putovanje mnogo prijatnijim. Telematika objedinjuje moderne informacione i telekomunikacione tehnologije u cilju ostvarivanja velikih mogućnosti koje nudi savremeno društvo. Primena transportnih telematskih sistema ima veoma važnu ulogu u obezbeđivanju opšte mobilnosti i tako omogućava savremenom poslovanju da zadovolji zahteve konkurentnog tržišta. Time se takođe smanjuje uticaj vozila na okolinu i povećava njihova bezbednost.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari