Odlomak

POJAM I ZNAČAJ

Značaj i funkcije osiguranja
Osiguranje je kompleksna aktivnost usmerena na čuvanje dobara i obnovu oštećene imovine, a kad se radi o osiguranju lica, to je onda sistem mera za očuvanje života, zdravlja i životnog standarda. Ciljevi osiguranja su ekonomska zaštita imovine i lica, a ti ciljevi se ostvaruju isplatom naknade štete za oštećenje i propale stvari, odnosno isplatom ugovorenih iznosa o osiguranju lica, kad nastane osigurani slučaj.
Osiguranje ima i psihološki efekat – stvara osjećaj sigurnosti, uvjerenja da ih štetni događaji neće oštetiti ili suviše oštetiti. Štetni događaj tako neće imati dejstvo potpuno neočekivanog slučaja. Rizik prelazi na zajednicu.
Osiguranje se zasniva na iskustvu da se neke pojave u prirodi i društvu dešavaju izuzetno, ali se ipak dešavaju. Ako se udruže svi oni koji su izloženi takvim pojavama, štetne posljedice se mogu ekonomski ublažiti ili otkloniti. Osiguranje može izvršiti svoju ekonomsku funkciju samo ako postoji masa osiguranika. Osiguranje uključuje i preventivne mere, zbog toga su osiguravači dužni pri utvrđivanju uslova osiguranja, odnosno prilikom zaključivanja ugovora sa osiguranicima, predvidjeti i mere koje imaju svrhu otklanjanje uzroka i smanjenja šteta (gubitak prava na naknadu, davanje premije pažljivijim i sl. )
Funkcija osiguranja je trojaka:

1 čuvanje imovine – preduzimanje preventivnih i represivnih mera, te naknada štete
2 akumulacija novčanih sredstava – koja se stavljaju na raspolaganje poslovnom svetu
3 socijalna sigurnost – ublažavanje materijalnih nezgoda
2. Ugovor o osiguranju

 

 

 

 

 

Izvori prava kod ugovora o osiguranju
Pravni izvori ovog ugovora mogu se podeliti u dve grupe: zakonske i autonomne
Zakonski: (Zakon o osiguranju imovine i osoba, ZOO, Zakon o pomorskoj plovidbi)
Autonomni izvori su pravila osiguravajuće organizacije, koje one donose samostalno.
Mogu biti: 1. opšta – za pojedine tipove i grupe osiguranja
2. posebna pravila – za pojedinu vrstu osiguranja
Posao osiguranja – je širi pojam od ugovora o osiguranju. On najpre označava ukupnu pravnu regulativu pojedinog osiguranja i drugo postoji značajna razlika između ugovora i posla.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese