Odlomak

UVOD

U ovom radu će biti predstavljena fabrika talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona „Arvalit“ iz Kruševca. Izneta analiza će obuhvatiti:

  • opšte informacije o preduzeću,
  • informacije o strukturi preduzeća,
  • informacije o procesima proizvodnje i tokovima informacija,
  • analizu situacije i mapiranje problema,
  • predlog rešenja uočenih problema.

Odabrano rešenje zasniva se na izboru modernije tehnologije

 

 

 
INFORMACIJE O PREDUZEĆU

Naziv i sedište preduzeća:

Naziv preduzeća: Fabrika papira i ambalaže ARVALIT D. O. O. Kruševac
Sedište kompanije: Industrijska zona bb, Kruševac

 

 

 

Delatnost preduzeća i proizvodni program

Kompanija „Arvalit“ proizvodi papir i karton, kao i papirnu i kartonsku ambalažu. Kompanija je osnovana 1979. Godine kao manufakturna proizvodnja sive lepenke, u državnom vlasništvu. Nakon investicionog zahvata u periodu od 1981, do 1983, godine, ovo preduzeće preraslo je u fabriku papira i ambalaže od kartona. Preduzeće je privatizovano 2001. Godine i sada je u 100% privatnom vlasništvu. Ima 85 zaposlenih.
Fabrika je locirana na obali reke Rasine. Sama reka nije iskorištena dovoljno kao jedan od mogućih transportnih puteva za nabavku sirovina neophodnih za proizvodnju, pre svega iz razloga koji se tiču same reke i njene plovnosti. Postoje i izvesne smetnje kada je reč o lokaciji, s obzirom da sama fabrika nije izmeštena van grada, već je u industrijskoj zoni koja je tik uz gradska naselja, ali ima i drugih slučajeva u svetu da se fabrike kartonaže smeštaju u gradove.
Kompanija ima razvijenu službu transporta i u većini slučajeva roba se prevozi od fabrike direktno do kupca, najčešće iz razloga prevoza otpadnog papira natrag u fabriku.
Fabrika „Arvalit“ posluje na tržištu Srbije i Slovenije. Udeo na srpskom tržištu je relativno mali – 8%, pre svega zbog koncentrisanja na tržište Slovenije, a zatim i zbog relativno jake konkurencije na srpskom tržištu, s obzirom na to da kompanija nije fokusirala svoje snage na pridobijanje srpskog tržišta, nego inostranog.
Preduzeće raspolaže mašinama i pogonima za proizvodnju ambalažnog papira kapaciteta 24, 000 tona godišnje, kao i velpapom za izradu valovitog kartona kapaciteta 30, 000 tona godišnje. U pogonima proizvodnje kartonske ambalaže, fabrika raspolaže mašinama kapaciteta 18, 000 tona godišnje. Nijedna mašina u okviru proizvodnje nije mlađa od dvadeset godina.
Glavna sirovina koju kompanija koristi u procesu proizvodnje jeste otpadni papir, koji je i značajna veza kompanije sa kupcima, jer su kompenzacije kroz otpadni papir, kada je o načinima plaćanja reč, veoma česte. Kompanija je razvila snažnu vezu sa ne mnogobrojnim kupcima na srpskom tržištu kroz dvostruki odnos kupca i dobavljača: mnogi kupci fabrike su ujedno i dobavljači otpadnog papira. Na ovaj način kompanija je osigurala relativnu stabilnost u proizvodnji i izbegla probleme plaćanja na domaćem tržištu, koje je u protekle tri godine destabilizovano krizom u svim segmentima, koja se odražava na solventnost kupaca i njihovi sposobnost da u dogovorenom roku odgovore na svoje finansijske obaveze. Tako je putem kompenzacija za neophodnu sirovinu preduzeće izbeglo probleme sa nepoštovanjem valuta plaćanja i ulaženjem u začarani krug nemogućnosti daljih isplata drugim dobavljačima.
Proizvodni program kompanije sastoji se iz sledećeg:

1. Ambalažni papir – fluting, šrenc i teslajner,
2. Valoviti karton – dvoslojni, troslojni i petoslojni,
3. Transportna kartonska ambalaža sa raznim pregradnim kartonima, ulošcima i saćem, sa štampom od jedne do četiri boje,
4. Spiralno namotane papirne cevi (hilzne).

 

 

 

Organizaciona struktura preduzeća

Kompanija „Arvalit“ ima po nekoliko odeljenja u okviru proizvodnje, te prodaje i uprave. Kompanijom rukovodi generalni direktor, koji je nadređeni svim rukovodiocima i svim sektorima. Matično odeljenje generalnog direktora je sekretarijat, odnosno sama Uprava kompanije.
Proizvodnja ima nekoliko sektora: proizvodnja papira, proizvodnja kartona, proizvodnja kutija, magacin ploča, magacin govotovih proizvoda, sektor otpreme sa magacinom. Kao poseban sektor unutar proizvodnje postoji laboratorija i kontrola kvaliteta – tehnolog u proizvodnji koji se brine o ispravnosti sirovina i materijala koji se koriste u procesu proizvodnje, ali i o kvalitetu gotovih proizvoda u tehnološkom smislu. Uz tehnologa je i menadžer kontrole kvaliteta, čije je zaduženje tehnički kvalitet gotovih proizvoda (dužina i širina ploča, dimenzije i izrada kutija, kvalitet štampe, kvalitet otpreme, itd.). Ovaj sektor je specifičan i po tome što je prožimajući – tehnolog radi usko povezano sa čitavom proizvodnjom, jednako kao i menadžer kontrole. Primera radi, ako se pri kontroli gotovih proizvoda uoči nepravilnost – ivice ploča su iskrzane, papir se kida ili je neravan, dimenzije ne odgovaraju ili bilo šta slično, menadžer kontrole će pronaći odeljenje gde je nastala greška (da li je na samoj mašini došlo do gužvanja materijala, pa smenski radnik nije odreagovao na vreme, ili je pri otpremi materijal zapakovan nebrižljivo što je dovelo do kidanja, itd.) i zahtevati ispravku. Ovo je važno iz nekoliko razloga: pre svega, reklamacije kupaca višestruko koštaju preduzeće – osim negativnog uticaja na imidž preduzeća, kupac može odustati od dalje saradnje ako je isporučena roba neodgovarajuća, zatim preduzeće ulazi u gubitak i ponovnom proizvodnjom robe koja odgovara zahtevima kupca, a zbog toga može doći do kašnjenja u isporuci drugim kupcima, itd. Reklamacije su, dakle, vrlo nepovoljne situacije po preduzeće, i finansijski i proizvodno i na svaki drugi način, te je vrlo važno da se kontrola kvaliteta sprovodi odgovorno i redovno. Na žalost, jedan zaposleni nije u mogućnosti da pokrije ovako veliku proizvodnju, niti se može nalaziti u više magacina istovremeno, te je ovo jedan od segmenata na koje kompanija treba u budućnosti da obrati pažnju.
Sektor prodaje vodi računa o nabaci sirovina potrebnih za proizvodnju, te o prodaji gotovih proizvoda, širenju mreže kupaca i izvozu robe na tržište Slovenije, kao osnovno izvozno tržište. Shodno tome, sektor prodaje mnogostruko je vezan sa proizvodnjom, pre svega jer se planovi prodaje rade zajedno sa rukovodiocem sektora proizvodnje, sa kojim se planira potrebni nivo proizvodnje i vrše korekcije. Dakle, ne postoji odvojeno odeljenje nabavke, u kojem bi se vodilo računa o nabavci materijala za proizvodnju, već se sve obavlja iz odeljenja prodaje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari