Odlomak

GDE SE POSLOVNA I FINANSIJSKA ANALIZA KAO NAUČNA METODA PRIMENJUJE?

  1. MATEMATIKA
  2. HEMIJA
  3. LINGVISTIKA
  4. EKONOMIJI

Svrha analize u ekonomiji preduzeća jeste priprema materijala iz dokumentacije na osnovu kojih će se moći stvoriti sud o stanju i poslovanju preduzeća.Rezultati poslovanja su sadržani u bilansu, najčešće se govori o analizi bilansa.

 

 

 

 ODAKLE JE POSLOVNA I FINANSIJSKA ANALIZA PROISTEKLA?
Proistekla je iz ANALIZE BILANSA, koja je dugo vremena bila jedina nauka pomoću koje se vršilo kvantitativno ispitivanje i ocena poslovne uspešnosti preduzeća. Nauka o knjigovodstvu se razvila već polovinom XV veka, koja se zasnovala na knjigovodstvenoj evidenciji. Analiza bilansa se razvija i doživljava svoj preobražaj sa razvitkom statističke evidencije i nauke.Pored knjigovodstene javljaju se i druge ekonomske evidencije što omogućava proširenje predmeta posmatranja a na osnovu šireg i većeg obima korišćenja analitičkih podataka.Ovakve pojave uticale su da analiza bilansa promeni naziv u finansijsku analizu.

 

 

 

ŠTA PREDSTAVLJA ANALIZU?
Finansijska analiza predstavlja iscrpno ispitivanje finansijskog i ekonomskog stanja i rezultata poslovanja neke jedinice računovodstvenog obuhvatanja na temelju njenih računovodstvenih izveštaja. Predstavlja postupak uporednog sagledavanja stanja i promena visina vrednosti određenih bilansnih stavki, na osnovu kojeg se donose važne finansijske odluke. Poslovno izveštavanje sadrži seriju sistematizovanih informacija o kvalitetu ekonomije poslovanja preduzeća . Dakle, finansijska analiza predstavlja vid primenjene analize bilansa. Vrednosti bilansnih pozicija, pojedinačno uzevši, nemaju veliki analitički značaj. Informaciona podloga za finansijsku analizu su, osnovni finansijski izveštaji o stanju i uspehu preduzeća bilans stanja, bilans uspeha, bilans tokova gotovine i aneks. Predmet finansijske analize, u širem smislu obuhvata: analizu bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa tokova novca, analizu funkcija i poslovno izveštavanje

 

 

 

OD ČEGA POLAZI ANALIZA?
Analiza poslovanja polazi od predmeta analize koji je novčano izražen .Kompleksna analiza polazi od bilansa kao predmeta analize a parcijalna od knjigovodstvenih računa.U principu, svaki knjigovodstveni račun može da bude predmet analize.Gotovo svaki od njih se može raščlaniti na podračune, odnosno na svoje sastavne elemente.Koji će knjigovodstveni račun biti premet analize zavisi od cilja parcijalne analize. Knjigovodstveni račun može biti predmet i pri kompleksnoj analizi koja obično polazi od bilansa.

 

 

 

KOJI FAKTORI USLOVLJAVAJU MOGUCNOST OSTVARENJA ANALIZE?
Osnovni cilj i zadatak finansijske analize je saznanje poslovanja u pravcu stalnog usavršavanja tj. postizanja što veće produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti. U tom smislu se pred finansijsku analizu postavljaju i određeni zadaci. Za ostvarenje ciljeva i zadataka analize, potrebno je primeniti određene vrste i metode analize.Mogućnost da se ostvare ciljevi finansijske analize uslovljena je raznim faktorima: 1. ličnošću koja vrši analizu, 2.vremenom koje je za to raspoloživo,3. dokumentacijom koja je stavljena na raspolaganje, 4.okolnostima pod kojima se vrši analiza. Ciljevi finansijske analize mogu se podeliti na opšte i posebne.Ciljevi analize se razlikuju u zavisnosti od subjekata za koje se ona sprovodi. Subjekt za koga se vrši analiza postavlja ciljeve analize koje analitičar treba da ostvari. Ciljevi subjekata za koje se vrši analiza po pravilu su različiti. Analiza koju vrše poverioci sprovodi se radi sticanja saznanja o kreditnoj sposobnosti preduzeća.Poreski organi nastoje da analizom utvrde pravu osnovicu za oporezivanje, kako se ne bi desilo da se ona prikrije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 24 stranica
  • Školska godina:
  • Skripte, Ekonomija
  • ,  Beograd,  UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA - Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Beograd  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari