Odlomak

Sažetak:

Eksploatacija termoenergetskih postrojenja zahtijeva velika finansijska sredstva, ĉije racionalno i efikasno korištenje ima znaĉajan uticaj na ekonomiju šire društvene zajdnice. Kod dijela već razraĊenih termoenergetskih ciklusa postoji mogućnost usavršavanja karakteristika termoenergetskih postrojenja putem integracije agregata, primjenjujući svrsishodnije parametre radnog procesa, racijonalnije materijale i konstruktivna poboljšanja. U termoelektranama sa kondenzacijskim parnim turbinama općenito se od 34 % do 44% topline sadržane u gorivu
pretvara u elektriĉnu energiju. Gubici pretvorbe energije koji pri tome iznose 56% do 66% se mogu smanjiti za 20%do 44% ako se termoelektrana rekonstruira za mogućnost kombinirane proizvodnje toplinske i elektriĉne energije na bazi tzv. spoljnjeg procesa, dok se primjenom proizvodnje bloka sa toplotnom pumpom postiže gotovo dvostruko povećanje stepena korisnosti, odnosno iskorištenja primarne energije goriva. Prednosti ovakvih termoelektrana sastoje se u mogućnosti koncentracije proizvodnje velikih koliĉina elektriĉne energije na izvorima fosilnih goriva, uz jednoznaĉan tehnološki ciklus i uz veliku snagu pojedinih pogonskih jedinica koji dostižu 600 MW, pa i 900 MW. Osnovni nedostatak kondenzacione
termoelektrane je relativno nizak stepen iskorištenja toplote. Oko 40% toplote predate turbini gubi se obiĉno u kondenzatoru, a sve to utiĉe na termiĉki stepen korisnosti ciklusa termoelektrane. Iz razloga povećanja stepena iskorištenja kao i povećanja pouzdanosti ovih sistema vrši se modeliranje i praćenje performansi parnih turbina kako bi se na taj naĉin odgovarajući nedostaci sveli na što manju moguću mjeru. Usavršavanjem već instalisanih termoenergetskih postrojenja u pravcu povećanja njihove ekonomićnosti, manevarskih sposobnosti i pouzdanosti ostaje važan zadatak tehniĉkog progresa u oblasti termoenergetike za naredni period.

Ključne riječi: Termoenergetska postrojenja, stepen korisnosti

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese